Modhul:palindromes/data

Saka Wiktionary, bausastra mardika
Menyang navigasi Menyang panggolèkan

Dhokumèntasi modhul iki bisa digawé ing Modhul:palindromes/data/doc

local u = mw.ustring.char

local data = {
	["ar"] = {
		allow_repeated_char = true,
		from = {
			"[أإآ]",
			"ؤ",
			"[ئى]",
			"ة",
			"ء",
		},
		to = {
			"ا",
			"و",
			"ي",
			"ه",
		},
	},
	["arc"] = {
		allow_repeated_char = true,
		from = {
			"ם",
			"ן",
			"ך",
			"ף",
			"ץ",
			"ﭏ",
			"װ",
			"ױ",
			"ײ",
			"[״׳־]",
		},
		to = {
			"מ",
			"נ",
			"כ", 
			"פ",
			"צ",
			"אל",
			"וו",
			"וי",
			"יי",
		}
	},
	["axm"] = {
		from = {"ու"},
		to  = {"ŭ"},
	},
	["ca"] = {
		from = {"à", "[èé]", "[íï]", "[òó]", "[úü]", "ç", "l·l"},
		to  = {"a", "e",  "i",  "o",  "u",  "c", "ll"},
	},
	["cmn"] = {ignore = {"Latn"}},
	["cs"] = {
		from = {"á", "é", "í", "ó", "[úů]", "ý", "ch"},
		to  = {"a", "e", "i", "o", "u",  "y", "χ"},
	},
	["de"] = {
		from = {"ä", "ö", "ü", "[ßẞ]"},
		to  = {"a", "o", "u", "ss"},
	},
	["el"] = {
		from = {
			"[ᾳάᾴὰᾲᾶᾷἀᾀἄᾄἂᾂἆᾆἁᾁἅᾅἃᾃἇᾇᾱᾰἈᾈἌᾌἊᾊἎᾎἉᾉἍᾍἋᾋἏᾏᾹᾸ]", --uppercase characters are included due to this bug: https://bugs.php.net/bug.php?id=69267
			"[έὲἐἔἒἑἕἓἘἜἚἙἝἛ]",
			"[ῃήῄὴῂῆῇἠᾐἤᾔἢᾒἦᾖἡᾑἥᾕἣᾓἧᾗἨᾘἬᾜἪᾚἮᾞἩᾙἭᾝἫᾛἯᾟ]",
			"[ίὶῖἰἴἲἶἱἵἳἷϊΐῒῗῑῐἸἼἺἾἹἽἻἿῙῘ]", 
			"[όὸὀὄὂὁὅὃὈὌὊὉὍὋ]",
			"[ύὺῦὐὔὒὖὑὕὓὗϋΰῢῧῡῠὙὝὛὟῩῨ]",
			"[ῳώῴὼῲῶῷὠᾠὤᾤὢᾢὦᾦὡᾡὥᾥὣᾣὧᾧὨᾨὬᾬὪᾪὮᾮὩᾩὭᾭὫᾫὯᾯ]",
			"[ῥῤῬ]",
			"[ς]",
			"[́͂]"
		},
		to = {
			"α",
			"ε",
			"η",
			"ι",
			"ο",
			"υ",
			"ω",
			"ρ",
			"σ"
		},
	},
	["en"] = {
		from = {"[äàáâåā]", "[ëèéêē]", "[ïìíîī]", "[öòóôō]", "[üùúûū]", "æ" , "œ" , "[çč]", "ñ", "'"},
		to  = {"a",    "e",    "i",    "o",    "u",    "ae", "oe", "c",  "n"},
	},
	["fr"] = {
		from = {"[áàâä]", "[éèêë]", "[íìîï]", "[óòôö]", "[úùûü]", "[ýỳŷÿ]", "ç", "æ", "œ", "'"},
		to  = {"a",    "e",   "i",   "o",   "u",   "y",   "c", "ae", "oe"},
	},
	["fy"] = {
		from = {"[áàâä]", "[éèêë]", "[íìîï]", "[óòôö]", "[úùûü]", "[ýỳŷÿ]", "æ", "'"},
		to  = {"a",    "e",   "i",   "o",   "u",   "y",   "ae"},
	},
	["grc"] = {
		from = {
			"[ᾳάᾴὰᾲᾶᾷἀᾀἄᾄἂᾂἆᾆἁᾁἅᾅἃᾃἇᾇᾱᾰἈᾈἌᾌἊᾊἎᾎἉᾉἍᾍἋᾋἏᾏᾹᾸ]", --uppercase characters are included due to this bug: https://bugs.php.net/bug.php?id=69267
			"[έὲἐἔἒἑἕἓἘἜἚἙἝἛ]",
			"[ῃήῄὴῂῆῇἠᾐἤᾔἢᾒἦᾖἡᾑἥᾕἣᾓἧᾗἨᾘἬᾜἪᾚἮᾞἩᾙἭᾝἫᾛἯᾟ]",
			"[ίὶῖἰἴἲἶἱἵἳἷϊΐῒῗῑῐἸἼἺἾἹἽἻἿῙῘ]", 
			"[όὸὀὄὂὁὅὃὈὌὊὉὍὋ]",
			"[ύὺῦὐὔὒὖὑὕὓὗϋΰῢῧῡῠὙὝὛὟῩῨ]",
			"[ῳώῴὼῲῶῷὠᾠὤᾤὢᾢὦᾦὡᾡὥᾥὣᾣὧᾧὨᾨὬᾬὪᾪὮᾮὩᾩὭᾭὫᾫὯᾯ]",
			"[ῥῤῬ]",
			"[ς]",
			"[́͂]"
		},
		to = {
			"α",
			"ε",
			"η",
			"ι",
			"ο",
			"υ",
			"ω",
			"ρ",
			"σ"
		}
	},
	["he"] = {
		allow_repeated_char = true,
		from = {
			"ם",
			"ן",
			"ך",
			"ף",
			"ץ",
			"ﭏ",
			"װ",
			"ױ",
			"ײ",
			"[״׳־]",
		},
		to = {
			"מ",
			"נ",
			"כ", 
			"פ",
			"צ",
			"אל",
			"וו",
			"וי",
			"יי",
		}
	},
	["hu"] = {
		from = {"á", "é", "í", "ó", "ú", "ő", "ű", "cs", "dz", "gy", "ly", "ny", "sz", "ty", "zs", "dzs"},
		to  = {"a", "e", "i", "o", "u", "ö", "ü", "č", "ď", "ǰ", "ľ", "ň", "š", "ť", "ž", "ǯ"},
	},
	["hy"] = {
		from = {"ու", "եւ"},
		to  = {"ŭ", "և"},
	},
	["ja"] = {
		allow_repeated_char = true,
		from = {'が', 'ぎ', 'ぐ', 'げ', 'ご', 'ざ', 'じ', 'ず', 'ぜ', 'ぞ', 'だ', 'ぢ', 'づ', 'で', 'ど', 'ば', 'び', 'ぶ', 'べ', 'ぼ', 'ぱ', 'ぴ', 'ぷ', 'ぺ', 'ぽ', 'ゔ'},
		to  = {'か', 'き', 'く', 'け', 'こ', 'さ', 'し', 'す', 'せ', 'そ', 'た', 'ち', 'つ', 'て', 'と', 'は', 'ひ', 'ふ', 'へ', 'ほ', 'は', 'ひ', 'ふ', 'へ', 'ほ', 'う'},
		ignore = {"Latn"},
	},
	["la"] = {
		from = {"v", "j"},
		to  = {"u", "i"}
	},
	["nl"] = {
		from = {"[áàä]", "[éèë]", "[íìï]", "[óòö]", "[úùü]"},
		to  = {"a",   "e",   "i",   "o",   "u"},
	},
	["pl"] = {
		from = {"ć", "ę", "ł", "ń", "ó", "ś", "[źż]"},
		to  = {"c", "e", "l", "n", "o", "s", "z"},
	},
	["ru"] = {
		from = {"ё"},
		to  = {"е"},
	},
	["xcl"] = {
		from = {"ու"},
		to  = {"ŭ"},
	},
	["yi"] = {
		allow_repeated_char = true,
		from = {
			"ם",
			"ן",
			"ך",
			"ף",
			"ץ",
			"ﭏ",
			"װ",
			"ױ",
			"ײ",
			"[״׳־]",
			"[ִַָּֿׁׂ]",
		},
		to = {
			"מ",
			"נ",
			"כ", 
			"פ",
			"צ",
			"אל",
			"וו",
			"וי",
			"יי",
		}
	},
	["zh"] = {
		ignore = {"Latn"},
	},
}

return data