Naraguna:Bennylin/Purwadarminta/th

Saka Wikisastra, bausastra mardika
Menyang navigasi Menyang panggolèkan
thah-thèh, thah thèh, thahthèh thah-theh, thah theh, thahtheh ꦛꦃꦛꦺꦃ
thah-thuh, thah thuh, thahthuh thah-thuh, thah thuh, thahthuh ꦛꦃꦛꦸꦃ
thak thak ꦛꦏ꧀
thakah thakah ꦛꦏꦃ
thakur thakur ꦛꦏꦸꦂ
thak-uthik, thak uthik, thakuthik thak-uthik, thak uthik, thakuthik ꦛꦏ꧀ꦲꦸꦛꦶꦏ꧀
thak-thakan, thak thakan, thakthakan thak-thakan, thak thakan, thakthakan ꦛꦏ꧀ꦛꦏꦤ꧀
thak-thik, thak thik, thakthik thak-thik, thak thik, thakthik ꦛꦏ꧀ꦛꦶꦏ꧀
thak-thuk, thak thuk, thakthuk thak-thuk, thak thuk, thakthuk ꦛꦏ꧀ꦛꦸꦏ꧀
thalang thalang ꦛꦭꦁ
thal-thalan, thal thalan, thalthalan thal-thalan, thal thalan, thalthalan ꦛꦭ꧀ꦛꦭꦤ꧀
thangkring thangkring ꦛꦁꦏꦿꦶꦁ
thangkrong thangkrong ꦛꦁꦏꦿꦺꦴꦁ
thanglung thanglung ꦛꦔ꧀ꦭꦸꦁ
thang-thêng, thang thêng, thangthêng thang-theng, thang theng, thangtheng ꦛꦁꦛꦼꦁ
thar thar ꦛꦂ
tharak tharak ꦛꦫꦏ꧀
tharik tharik ꦛꦫꦶꦏ꧀
thar-thèr, thar thèr, tharthèr thar-ther, thar ther, tharther ꦛꦂꦛꦺꦂ
thar-thir, thar thir, tharthir thar-thir, thar thir, tharthir ꦛꦂꦛꦶꦂ
thathit thathit ꦛꦛꦶꦠ꧀
thawe thawe ꦛꦮꦺ
thèh theh ꦛꦺꦃ
theyol theyol ꦛꦺꦪꦺꦴꦭ꧀
theyot theyot ꦛꦺꦪꦺꦴꦠ꧀
thèk thek ꦛꦺꦏ꧀
thèkèl thekel ꦛꦺꦏꦺꦭ꧀
thèkèr theker ꦛꦺꦏꦺꦂ
thekle thekle ꦛꦺꦏ꧀ꦭꦺ
thèklèh thekleh ꦛꦺꦏ꧀ꦭꦺꦃ
thèklèk theklek ꦛꦺꦏ꧀ꦭꦺꦏ꧀
thèklèk theklek ꦛꦺꦏ꧀ꦭꦺꦏ꧀
theklok theklok ꦛꦺꦏ꧀ꦭꦺꦴꦏ꧀
thekor thekor ꦛꦺꦏꦺꦴꦂ
thekruk thekruk ꦛꦺꦏꦿꦸꦏ꧀
thele thele ꦛꦺꦭꦺ
thelo thelo ꦛꦺꦭꦺꦴ
thel-thelan, thel thelan, thelthelan thel-thelan, thel thelan, thelthelan ꦛꦺꦭ꧀ꦛꦺꦭꦤ꧀
thèmal-thèmêl, thèmal thèmêl, thèmalthèmêl themal-themel, themal themel, themalthemel ꦛꦺꦩꦭ꧀ꦛꦺꦩꦼꦭ꧀
thèmal-thèmol, thèmal thèmol, thèmalthèmol themal-themol, themal themol, themalthemol ꦛꦺꦩꦭ꧀ꦛꦺꦩꦺꦴꦭ꧀
thèmèl themel ꦛꦺꦩꦺꦭ꧀
thêmèl themel ꦛꦼꦩꦺꦭ꧀
thêmêl themel ꦛꦼꦩꦼꦭ꧀
themla-themlo, themla themlo, themlathemlo themla-themlo, themla themlo, themlathemlo ꦛꦺꦩ꧀ꦭꦛꦺꦩ꧀ꦭꦺꦴ
themol themol ꦛꦺꦩꦺꦴꦭ꧀
thèng theng ꦛꦺꦁ
thèngèl thengel ꦛꦺꦔꦺꦭ꧀
thènglèng thengleng ꦛꦺꦔ꧀ꦭꦺꦁ
thèngthèng thengtheng ꦛꦺꦁꦛꦺꦁ
theple theple ꦛꦺꦥ꧀ꦭꦺ
thèr ther ꦛꦺꦂ
thethas thethas ꦛꦺꦛꦱ꧀
thèthèk thethek ꦛꦺꦛꦺꦏ꧀
thèthèl thethel ꦛꦺꦛꦺꦭ꧀
thèthèl-thuwèl, thèthèl thuwèl, thèthèlthuwèl thethel-thuwel, thethel thuwel, thethelthuwel ꦛꦺꦛꦺꦭ꧀ꦛꦸꦮꦺꦭ꧀
thèthèr thether ꦛꦺꦛꦺꦂ
thèwêl thewel ꦛꦺꦮꦼꦭ꧀
thewul thewul ꦛꦺꦮꦸꦭ꧀
thêk thek ꦛꦼꦏ꧀
thêk-kliwêr, thêk kliwêr, thêkkliwêr thek-kliwer, thek kliwer, thekkliwer ꦛꦼꦏ꧀ꦏ꧀ꦭꦶꦮꦼꦂ
thêklak-thêkluk, thêklak thêkluk, thêklakthêkluk theklak-thekluk, theklak thekluk, theklakthekluk ꦛꦼꦏ꧀ꦭꦏ꧀ꦛꦼꦏ꧀ꦭꦸꦏ꧀
thêklik-thêklik, thêklik thêklik, thêklikthêklik theklik-theklik, theklik theklik, thekliktheklik ꦛꦼꦏ꧀ꦭꦶꦏ꧀ꦛꦼꦏ꧀ꦭꦶꦏ꧀
thêl thel ꦛꦼꦭ꧀
thêlêng theleng ꦛꦼꦊꦁ
thêm them ꦛꦼꦩ꧀
thêmèl themel ꦛꦼꦩꦺꦭ꧀
thêmêl themel ꦛꦼꦩꦼꦭ꧀
thêmil-thêmil, thêmil thêmil, thêmilthêmil themil-themil, themil themil, themilthemil ꦛꦼꦩꦶꦭ꧀ꦛꦼꦩꦶꦭ꧀
thêmlang themlang ꦛꦼꦩ꧀ꦭꦁ
thêmlèng themleng ꦛꦼꦩ꧀ꦭꦺꦁ
thêmlong themlong ꦛꦼꦩ꧀ꦭꦺꦴꦁ
thêmlik themlik ꦛꦼꦩ꧀ꦭꦶꦏ꧀
thêmplik themplik ꦛꦼꦩ꧀ꦥ꧀ꦭꦶꦏ꧀
thêng theng ꦛꦼꦁ
thêngèl thengel ꦛꦼꦔꦺꦭ꧀
thêngêr-thêngêr, thêngêr thêngêr, thêngêrthêngêr thenger-thenger, thenger thenger, thengerthenger ꦛꦼꦔꦼꦂꦛꦼꦔꦼꦂ
thêngik-thêngik, thêngik thêngik, thêngikthêngik thengik-thengik, thengik thengik, thengikthengik ꦛꦼꦔꦶꦏ꧀ꦛꦼꦔꦶꦏ꧀
thêngil thengil ꦛꦼꦔꦶꦭ꧀
thênguk thenguk ꦛꦼꦔꦸꦏ꧀
thêngul thengul ꦛꦼꦔꦸꦭ꧀
thêngok-thêngok, thêngok thêngok, thêngokthêngok thengok-thengok, thengok thengok, thengokthengok ꦛꦼꦔꦺꦴꦏ꧀ꦛꦼꦔꦺꦴꦏ꧀
thêngor-thêngor, thêngor thêngor, thêngorthêngor thengor-thengor, thengor thengor, thengorthengor ꦛꦼꦔꦺꦴꦂꦛꦼꦔꦺꦴꦂ
thêngthêng thengtheng ꦛꦼꦁꦛꦼꦁ
thêr ther ꦛꦼꦂ
thêrik-thêrik, thêrik thêrik, thêrikthêrik therik-therik, therik therik, theriktherik ꦛꦼꦫꦶꦏ꧀ꦛꦼꦫꦶꦏ꧀
thêruk-thêruk, thêruk thêruk, thêrukthêruk theruk-theruk, theruk theruk, theruktheruk ꦛꦼꦫꦸꦏ꧀ꦛꦼꦫꦸꦏ꧀
thêrong-thêrong, thêrong thêrong, thêrongthêrong therong-therong, therong therong, therongtherong ꦛꦼꦫꦺꦴꦁꦛꦼꦫꦺꦴꦁ
thês thes ꦛꦼꦱ꧀
thêthêk thethek ꦛꦼꦛꦼꦏ꧀
thik thik ꦛꦶꦏ꧀
thika thika ꦛꦶꦏ
thikêr thiker ꦛꦶꦏꦼꦂ
thikil thikil ꦛꦶꦏꦶꦭ꧀
thiklu-thiklu, thiklu thiklu, thikluthiklu thiklu-thiklu, thiklu thiklu, thikluthiklu ꦛꦶꦏ꧀ꦭꦸꦛꦶꦏ꧀ꦭꦸ
thikluk-thikluk, thikluk thikluk, thiklukthikluk thikluk-thikluk, thikluk thikluk, thiklukthikluk ꦛꦶꦏ꧀ꦭꦸꦏ꧀ꦛꦶꦏ꧀ꦭꦸꦏ꧀
thikthik thikthik ꦛꦶꦏ꧀ꦛꦶꦏ꧀
thik-thikan, thik thikan, thikthikan thik-thikan, thik thikan, thikthikan ꦛꦶꦏ꧀ꦛꦶꦏꦤ꧀
thil thil ꦛꦶꦭ꧀
thila thila ꦛꦶꦭ
thilang thilang ꦛꦶꦭꦁ
thilêg-thilêg, thilêg thilêg, thilêgthilêg thileg-thileg, thileg thileg, thilegthileg ꦛꦶꦊꦒ꧀ꦛꦶꦊꦒ꧀
thilêng-thilêng, thilêng thilêng, thilêngthilêng thileng-thileng, thileng thileng, thilengthileng ꦛꦶꦊꦁꦛꦶꦊꦁ
thili-thili, thili thili, thilithili thili-thili, thili thili, thilithili ꦛꦶꦭꦶꦛꦶꦭꦶ
thilung thilung ꦛꦶꦭꦸꦁ
thil-thilan, thil thilan, thilthilan thil-thilan, thil thilan, thilthilan ꦛꦶꦭ꧀ꦛꦶꦭꦤ꧀
thim thim ꦛꦶꦩ꧀
thimik-thimik, thimik thimik, thimikthimik thimik-thimik, thimik thimik, thimikthimik ꦛꦶꦩꦶꦏ꧀ꦛꦶꦩꦶꦏ꧀
thimlo thimlo ꦛꦶꦩ꧀ꦭꦺꦴ
thinik-thinik, thinik thinik, thinikthinik thinik-thinik, thinik thinik, thinikthinik ꦛꦶꦤꦶꦏ꧀ꦛꦶꦤꦶꦏ꧀
thinthil thinthil ꦛꦶꦤ꧀ꦛꦶꦭ꧀
thinthing thinthing ꦛꦶꦤ꧀ꦛꦶꦁ
thing thing ꦛꦶꦁ
thingak-thinguk, thingak thinguk, thingakthinguk thingak-thinguk, thingak thinguk, thingakthinguk ꦛꦶꦔꦏ꧀ꦛꦶꦔꦸꦏ꧀
thingik-thingik, thingik thingik, thingikthingik thingik-thingik, thingik thingik, thingikthingik ꦛꦶꦔꦶꦏ꧀ꦛꦶꦔꦶꦏ꧀
thingil thingil ꦛꦶꦔꦶꦭ꧀
thingkrang thingkrang ꦛꦶꦁꦏꦿꦁ
thingkrik thingkrik ꦛꦶꦁꦏꦿꦶꦏ꧀
thingkring thingkring ꦛꦶꦁꦏꦿꦶꦁ
thinguk thinguk ꦛꦶꦔꦸꦏ꧀
thingthing thingthing ꦛꦶꦁꦛꦶꦁ
thiplak thiplak ꦛꦶꦥ꧀ꦭꦏ꧀
thipluk-thipluk, thipluk thipluk, thiplukthipluk thipluk-thipluk, thipluk thipluk, thiplukthipluk ꦛꦶꦥ꧀ꦭꦸꦏ꧀ꦛꦶꦥ꧀ꦭꦸꦏ꧀
thir thir ꦛꦶꦂ
thirik-thirik, thirik thirik, thirikthirik thirik-thirik, thirik thirik, thirikthirik ꦛꦶꦫꦶꦏ꧀ꦛꦶꦫꦶꦏ꧀
this-thisan, this thisan, thisthisan this-thisan, this thisan, thisthisan ꦛꦶꦱ꧀ꦛꦶꦱꦤ꧀
thit thit ꦛꦶꦠ꧀
thithik thithik ꦛꦶꦛꦶꦏ꧀
thithil thithil ꦛꦶꦛꦶꦭ꧀
thiwal-thiwul, thiwal thiwul, thiwalthiwul thiwal-thiwul, thiwal thiwul, thiwalthiwul ꦛꦶꦮꦭ꧀ꦛꦶꦮꦸꦭ꧀
thiwêg-thiwêg, thiwêg thiwêg, thiwêgthiwêg thiweg-thiweg, thiweg thiweg, thiwegthiweg ꦛꦶꦮꦼꦒ꧀ꦛꦶꦮꦼꦒ꧀
thiwul thiwul ꦛꦶꦮꦸꦭ꧀
thuh thuh ꦛꦸꦃ
thuh-thuh, thuh thuh, thuhthuh thuh-thuh, thuh thuh, thuhthuh ꦛꦸꦃꦛꦸꦃ
thuyuk-thuyuk, thuyuk thuyuk, thuyukthuyuk thuyuk-thuyuk, thuyuk thuyuk, thuyukthuyuk ꦛꦸꦪꦸꦏ꧀ꦛꦸꦪꦸꦏ꧀
thuyul thuyul ꦛꦸꦪꦸꦭ꧀
thuk thuk ꦛꦸꦏ꧀
thuk-athèng, thuk athèng, thukathèng thuk-atheng, thuk atheng, thukatheng ꦛꦸꦏ꧀ꦲꦛꦺꦁ
thukluk thukluk ꦛꦸꦏ꧀ꦭꦸꦏ꧀
thuk-mis, thuk mis, thukmis thuk-mis, thuk mis, thukmis ꦛꦸꦏ꧀ꦩꦶꦱ꧀
thukul thukul ꦛꦸꦏꦸꦭ꧀
thul thul ꦛꦸꦭ꧀
thum thum ꦛꦸꦩ꧀
thumil thumil ꦛꦸꦩꦶꦭ꧀
thumuk-thumuk, thumuk thumuk, thumukthumuk thumuk-thumuk, thumuk thumuk, thumukthumuk ꦛꦸꦩꦸꦏ꧀ꦛꦸꦩꦸꦏ꧀
thumukul thumukul ꦛꦸꦩꦸꦏꦸꦭ꧀
thunthêng thuntheng ꦛꦸꦤ꧀ꦛꦼꦁ
thung thung ꦛꦸꦁ
thungul thungul ꦛꦸꦔꦸꦭ꧀
thung-thung, thung thung, thungthung thung-thung, thung thung, thungthung ꦛꦸꦁꦛꦸꦁ
thur thur ꦛꦸꦂ
thus thus ꦛꦸꦱ꧀
thut thut ꦛꦸꦠ꧀
thuthuk thuthuk ꦛꦸꦛꦸꦏ꧀
thuthul thuthul ꦛꦸꦛꦸꦭ꧀
thoyung thoyung ꦛꦺꦴꦪꦸꦁ
thok thok ꦛꦺꦴꦏ꧀
thokêr thoker ꦛꦺꦴꦏꦼꦂ
thoklak-thaklik, thoklak thaklik, thoklakthaklik thoklak-thaklik, thoklak thaklik, thoklakthaklik ꦛꦺꦴꦏ꧀ꦭꦏ꧀ꦛꦏ꧀ꦭꦶꦏ꧀
thok-lèh, thok lèh, thoklèh thok-leh, thok leh, thokleh ꦛꦺꦴꦏ꧀ꦭꦺꦃ
thoklèk thoklek ꦛꦺꦴꦏ꧀ꦭꦺꦏ꧀
thoklo thoklo ꦛꦺꦴꦏ꧀ꦭꦺꦴ
thokol thokol ꦛꦺꦴꦏꦺꦴꦭ꧀
thokor thokor ꦛꦺꦴꦏꦺꦴꦂ
thokrak thokrak ꦛꦺꦴꦏꦿꦏ꧀
thok-thêl, thok thêl, thokthêl thok-thel, thok thel, thokthel ꦛꦺꦴꦏ꧀ꦛꦼꦭ꧀
thok-thok, thok thok, thokthok thok-thok, thok thok, thokthok ꦛꦺꦴꦏ꧀ꦛꦺꦴꦏ꧀
thok-wèl, thok wèl, thokwèl thok-wel, thok wel, thokwel ꦛꦺꦴꦏ꧀ꦮꦺꦭ꧀
thol thol ꦛꦺꦴꦭ꧀
tholang-tholang, tholang tholang, tholangtholang tholang-tholang, tholang tholang, tholangtholang ꦛꦺꦴꦭꦁꦛꦺꦴꦭꦁ
thole thole ꦛꦺꦴꦭꦺ
tholo tholo ꦛꦺꦴꦭꦺꦴ
thol-tholan, thol tholan, tholtholan thol-tholan, thol tholan, tholtholan ꦛꦺꦴꦭ꧀ꦛꦺꦴꦭꦤ꧀
thonthongan thonthongan ꦛꦺꦴꦤ꧀ꦛꦺꦴꦔꦤ꧀
thonthor thonthor ꦛꦺꦴꦤ꧀ꦛꦺꦴꦂ
thongkrang thongkrang ꦛꦺꦴꦁꦏꦿꦁ
thonglang-thonglang, thonglang thonglang, thonglangthonglang thonglang-thonglang, thonglang thonglang, thonglangthonglang ꦛꦺꦴꦔ꧀ꦭꦁꦛꦺꦴꦔ꧀ꦭꦁ
thongol thongol ꦛꦺꦴꦔꦺꦴꦭ꧀
thongthongan thongthongan ꦛꦺꦴꦁꦛꦺꦴꦔꦤ꧀
thongthong-sot, thongthong sot, thongthongsot thongthong-sot, thongthong sot, thongthongsot ꦛꦺꦴꦁꦛꦺꦴꦁꦱꦺꦴꦠ꧀
thor thor ꦛꦺꦴꦂ
thorok-thorok, thorok thorok, thorokthorok thorok-thorok, thorok thorok, thorokthorok ꦛꦺꦴꦫꦺꦴꦏ꧀ꦛꦺꦴꦫꦺꦴꦏ꧀
thosol thosol ꦛꦺꦴꦱꦺꦴꦭ꧀
thot thot ꦛꦺꦴꦠ꧀
thothit thothit ꦛꦺꦴꦛꦶꦠ꧀
thothok thothok ꦛꦺꦴꦛꦺꦴꦏ꧀
thothol thothol ꦛꦺꦴꦛꦺꦴꦭ꧀
thowok thowok ꦛꦺꦴꦮꦺꦴꦏ꧀
thowong thowong ꦛꦺꦴꦮꦺꦴꦁ
thowong thowong ꦛꦺꦴꦮꦺꦴꦁ
thrathak thrathak ꦛꦿꦛꦏ꧀
thrèkèl threkel ꦛꦿꦺꦏꦺꦭ꧀
thrèthèk threthek ꦛꦿꦺꦛꦺꦏ꧀
thrèthèl threthel ꦛꦿꦺꦛꦺꦭ꧀
thrêthêk threthek ꦛꦽꦛꦼꦏ꧀
thrithik thrithik ꦛꦿꦶꦛꦶꦏ꧀
thruthuk thruthuk ꦛꦿꦸꦛꦸꦏ꧀
thruthus thruthus ꦛꦿꦸꦛꦸꦱ꧀
thronthong thronthong ꦛꦿꦺꦴꦤ꧀ꦛꦺꦴꦁ
throngol throngol ꦛꦿꦺꦴꦔꦺꦴꦭ꧀
throthokan throthokan ꦛꦿꦺꦴꦛꦺꦴꦏꦤ꧀