Wikisastra:Bausastra Inggris

Saka Wikisastra, bausastra mardika
Inggris Kelas kata Jawa Ngoko Jawa Ngoko Jawa Ngoko Jawa Ngoko Jawa Ngoko Jawa Krama Jawa Krama Jawa Krama Jawa Krama Jawa Krama Jawa Krama
one number, indefinite pronoun, Swadesh 22 siji sitok setunggal
two number, Swadesh 23 loro kalih
three number, Swadesh 24 telu tiga
four number, Swadesh 25 papat sekawan
five number, Swadesh 26 lima gangsal
six number enem enem
seven number pitu pitu
eight number wolu wolu
nine number sanga sanga
ten number sepuluh sedasa
eleven number sewelas sewelas
twelve number rolas kalih welas
thirteen number telulas tiga welas
fourteen number patbelas sekawan welas
fifteen number limalas gangsal welas
sixteen number nembelas nembelas
seventeen number pitulas pitulas
eighteen number wolulas wolulas
nineteen number sangalas sangalas
twenty number rongpuluh kalih dasa
thirty number telungpuluh tigang dasa
forty number patangpuluh sekawan dasa
fifty number seket sèket
hundred number satus setunggal atus
thousand number sèwu setunggal èwu
million number yuta setunggal yuta
first number kepisan mbarep pambarep kepisan mbajeng pambajeng
second number, time kepindho nomor loro kepindho
third number ketelu ketiga
fourth number kepapat kaping sekawan
fifth number kelima kaping gangsal
once number, conjuction ping pisan ndek mbiyen ping setunggal kala mben
twice number ping pindho ping kalih
single number siji dhéwéan tunggal setunggal piyambakan tunggal
double number dobel rangkep dobel rangkep
quarter number seprapat seprapat
half number setengah sepalih
many, much number, indefinite pronoun, Swadesh 18 akèh kathah
plenty number akèh kathah
lot number akèh kathah
multiple number akèh tikel kathah matikel-tikel
few number, indefinite pronoun, Swadesh 20 sithik sekedhik
bit number sithik sekedhik
less number luwih sithik langkung sekedhik
least number paling sithik paling sekedhik
most number, indefinite pronoun paling akèh-akèhe paling kathah-kathahipun
some number, indefinite pronoun, Swadesh 19 sebagian salok sebagian salokipun
couple number, noun sepasang pasangan jodho bojo sepasang sisihan jodho semah
all number, indefinite pronoun, Swadesh 17 kabèh sedaya sedanten
zero number nol kosong nihil nol kosong nihil
January time Januari Januari
February time Pebruari Pebruari
March time, verb Maret baris Maret baris
April time April April
May time Mei Mei
June time Juni Juni
July time Juli Juli
August time Agustus Agustus
September time September September
October time Oktober Oktober
November time Nopember Nopember
December time Dhésember Desember
Sunday time Minggu Ahad Minggu Ahad
Monday time Senin Senin
Tuesday time Selasa Selasa
Wednesday time Rabu Rebo Rebo
Thursday time Kemis Kemis
Friday time Jemuwah Jemuwah
Saturday time Setu Setu
a, an siji sithok sak … setunggal sak …
ability n kemampuan kepinteran kasagedan kapinteran
able mampu bisa saged
about preposition bab babagan perkara bab babagan prekawis
above preposition ana ndhuwur wonten nginggil
absence n absèn ora njedul ora kethok absèn mboten ketinggal
absent v absèn mangkir mbolos absèn mangkir mbolos
accept v absèn nampi
accident noun kacilakan apes kacilakan apes
account concept akun rekening akun rekening
accuse v nuduh ngarani nuduh ngarani
across preposition lewat nglewati nyebrang medal nglangkungi miyos nyebrang
act verb, noun nglakoni lelakon pakarti nglampahi lelampahan pakarti
action noun polah tandang pratingkah polah lelabet tandang pratingkah
active adjective aktif aktif
actor, actress human aktor, aktris pemain lakon aktor, aktris pemain lakon
add v nambah nombok nambah nombok
address concept alamat alamat
adjust v manut miturut
admire v seneng remen
admit v ngaku ngaku
adopt v ngadopsi mupu ngadopsi mupu
adoption n pangadopsi pupon pangadopsi pupon
adventure noun petualangan petualangan
advertise v promosi promosi
advice concept nasihat wejangan kojah nasihat wejangan pangandikan
advise v ngojahi mejangi paring pangandika paring wejangan
afraid adjective wedi jirih ajrih jirih
after preposition, conjuction (subordinating) bubar sawise rampung bibar sasampunipun rampung
again adverb menèh malih
against preposition ana nang nglawan wonten ing nglawan
age concept umur yuswa
agency n agènsi agènsi
agent human agèn agèn
ago kepungkur kepungkur
agree v setuju sepakat saiyek setuju sepakat saiyek
agriculture n pertanian pertanian
air concept angin angin
airplane vehicle pesawat, pesawat terbang montor mabur pesawat, pesawat terbang montor mabur
alike adjective mirip mirip
alive adjective urip gesang sugeng
allow v bèné jarné ngolèhaké marengaken
allowance physical object sangu sangu
almost arep badhé
alone adjective dhéwé (dhéwéan) piyambak (piyambakan)
along preposition2 karo kalih kaliyan
aloud adverb banter seru banter seru
already time wis sampun
also adverb uga ugi
although, though conjuction (subordinating) senajan senadyan senajan senadyan
always ajeg ajeg
ambition noun ambisi gayuh gegayuhan ambisi gayuh gegayuhan
ambitious adjective ambisius gedhé kekarepané ambisius ageng kekajenganipun
among, amongst preposition antara antawisipun
amount size jumlah cacah gunggung cacahipun
amuse v gawe guyon nglipur damel rena nglipur
ancient adjective kuna lawas kina lawas
and conjuction (coordinating, FANBOYS), Swadesh 204 lan karo kambi saha kalih kaliyan
anger n nesu duka
angle concept sisih sisih
angry adjective nesu ngamuk semruweng duka ngamuk
animal animal, Swadesh 44 kewan kewan
annoy v njengkèlaké nganyelaké njengkèlaken nganyelaken
another indefinite pronoun liyané sanèsipun
answer verb, noun mangsuli paring wangsulan
anxiety n nggegirisi nggegirisi
anxious adjective, noun giris kuwatir giris kuwatos
any indefinite pronoun saben apa baé saben menawa kemawon
anybody indefinite pronoun (body) sapa baé sinten mawon sinten kemawon
anyhow piye manèh pripun malih
anyone indefinite pronoun (one) sapa manèh sinten malih sinten kemawon
anything indefinite pronoun (thing) apa baé sembarang menapa mawon menapa kemawon sembarang samubarang
anywhere ana ngendi baé wonten pundi mawon
apology n pangapura pangapunten pangaksami
appear v metu ngèthok medal miyos katinggal
applaud v tepuk tangan tepuk astha
applause v tepuk tangan tepuk astha
apple food, plant apel apel
application noun aplikasi aplikasi
apply v nglamar nglakokaké mborehaké nindakaké nglamar nglampahaken mborehaken nindakaken
appoint v nunjuk milih nunjuk milih
approve v setuju setuju sarujuk
arc physical object busur busur
argue v wangsulan debat paring wangsulan debat
arm body lengen lengen
army human tentara prajurit tentara prajurit
around preposition nang sekitar kiwa tengené wonten sekitaripun ing sakiwa tengenipun
arrange v ngatur nyusun ngatur nyusun
arrest v nangkep nahan nyepeng nahan
arrive v teka dugi rawuh
arrogant adjective gemedhé gumunggung angkuh gemedhé gumunggung angkuh
arrow weapon anak panah anak panah
art concept seni seni
article n artikel artikel
artificial adjective palsu gawéan palsu damelan
as preposition2, relative pronoun, conjuction (subordinating) dadi pinangka dados pinangkanipun
ash material, Swadesh 168 awu awu
ask v njaluk takon nyuwun tangklet nyuwun pirsa
ass animal, body kuldi bokong kuldi bokong
at preposition, Swadesh 201 ana nang wonten
attack, attacking verb nyerang serang nyerang serang
attempt noun upaya percobaan usaha upaya percobaan usaha
attend v nekani ngrawuhi
attention noun perhatian perhatian
attentive adjective perhatian nggatekaké perhatian nggatosaken
attract v narik nggèret narik nggeret
attraction noun atraksi atraksi
attractive adjective nengsemaké nengsemaken
audience human penonton pamiyarsa
aunt human bulik bulik
autumn time musim gugur musim gugur
average rata-rata rata-rata
avoid v ngindari éndha mingkur ngedohi ngindari éndha mingkur nebihi
avoidance n
away GSL 237 lunga adoh ngedohi kesah tindak tebih nebihi
awkward adjective canggung canggung
axe weapon kapak kapak
baby human bayi bocah cilik bayi laré alit
back body, Swadesh 88, adverb geger geger
backward, retreat, back off, step back direction, adjective mundur mundur
bad, worse, worst adjective, Swadesh 186 èlèk jahat payah kurang ajar ala awon mboten sae jahat payah
bag physical object tas kantong tas kantong
bake v manggang manggang
balance noun keseimbangan keseimbangan
ball physical object bal bal
ballet music balet balet
band physical object pita grup musik pita grup musik
bang concept bledosan bledosan
bank building bank bank
bankrupt adjective bangkrut bangkrut
bark plant, Swadesh 58 kulit uwit kulit uwit
barrel physical object barèl barèl
base, basis n dasar pokok dasar pokok
basic adjective dasar dasar
bath n adus siram
bathe, bathing verb adus siram
bathroom n kamar mandi jeding kolah kamar mandi jeding kolah
battle verb, noun perang padu tanding padudon perang padu tanding padudon
bay geography teluk teluk
be, become, is, are, been, was, were, am verb dadi dadiya yaiku dados dadoso yaiku inggih menika
beak body, animal cucuk cucuk
bean plant, food polong buncis polong buncis
bear animal beruang beruang
beard body jénggot jénggot
beat verb, noun ngalahaké klothèkan ngalahaken klothèkan
beautiful adjective ayu apik nengsemake éndah ayu sae nengsemaken éndah
beauty n kaayunan kaéndahan kaayunan kaendahan
because conjuction (subordinating), Swadesh 206 amarga amargi
bed house tempat tidur tempat tidur
bedroom house kamar tidur kamar tidur
before preposition, conjuction (subordinating) sadurunge sadèrèngipun
beg v njaluk nyuwun
begin verb, noun mulai wiwiti miwiti mulai wiwiti miwiti
behave v nduwé unggah-ungguh polah sing sopan gadhah unggah-ungguh kagungan unggah-ungguh tumindak saé
behavior noun perilaku solah tingkah perilaku solah tingkah
behind preposition ana mburi mburiné wonten wingking wingkingipun
being verbal noun/gerund noun dadi titah dados titah
belief noun kapercayan kayakinan kapitadosan pangandel
believe v pracaya yakin pitados yakin
bell physical object bel bel
below preposition ana ngisor wonten ngandhapipun
belt fashion sabuk setut iket sabuk setut paningset
bent concept bengkok bengkong bengkok bengkong
berry food, plant woh beri woh beri
beside preposition ana sisih jèjèr wonten sisihipun jèjèripun
between preposition antarané antawisipun
bicycle vehicle sepeda pit sepeda pit
big adjective, Swadesh 27 gedhé ageng
bill concept tagihan nota tagihan nota
bird animal, Swadesh 46 manuk peksi manuk peksi
birth noun kelairan kelairan
bite verb, Swadesh 94, noun nyokot cokotan nyokot cokotan
bitter adjective pait pait
black color, Swadesh 176 ireng ireng
blade weapon pedang bilah golok pedang bilah golok
blame verb, noun nyalahaké keblingeran nyalahaken keblingeran
bleed v getihen getihen
bless v mberkahi mberkahi
blind adjective wuta wuta
block v ngalang-ngalangi ngalang-ngalangi
blood body, Swadesh 64 getih getih
blow verb, Swadesh 98, noun sebul nyebul ngunèkaké jotos sebul nyebul ngunèkaken jotos
blue color biru biru
blunt adjective bujel bujel
board physical object papan papan
boat vehicle kapal baita perahu kapal baita perahu
body body awak raga badan raga salira
boil, boiling verb umup umup
bold adjective wani kendel kandel wani kendel kandel
bone body, Swadesh 65 balung balung
book physical object buku buku
border n perbatasan batas perbatasan batas
borrow v nyilih ngampil
both indefinite pronoun loro-loroné kekalihipun kalih-kalihipun
bottle physical object botol gendul botol gendul
bottom n ngisor dasar ngandhap dasar
bound v nali ngiket
boundary n batas perbatasan batas perbatasan
bow weapon panah panah
bowl utensil mangkuk mangkuk
box physical object kotak kerdos kotak kerdos
boy human anak lanang tholé lare jaler tholé
brain body otak otak
branch plant cabang carang cawang cabang carang cawang
brass material kuningan kuningan
brave adjective wani kendel wani kendel wantun
bravery n kekendelen kewanèn kekendelen kewanèn
bread food roti roti
break verb, noun nyoklèk ngrusak coklèk leren nyoklèk ngrisak coklèk kèndel
breakfast food sarapan sarapan
breast, boobs body, Swadesh 89 payudara susu tètèk payudara susu tètèk
breath body napas napas
breathe, breathing verb, Swadesh 99 ambegan ambegan
bribe verb, noun nyogok nyogok
bribery n sogokan beselan riba suwap sogokan beselan riba suwap
brick material bata bata
bridge geography kreteg kreteg
bright adjective padhang pinter lantip mletik padhang pinter lantip mletik
bring v nggawa mbetha ngastha
broad adjective amba wiyar
broadcast n siaran giyaran
broke verb, adjective rusak kéré bangkrut risak sekeng bangkrut
brother human sedulur sedherèk
brown color cokelat cokelat
brush physical object sikat sikat
bucket physical object èmber timba èmber timba
build verb mbangun mbangun
burn, burning verb, Swadesh 169 mbakar mbakar
burst, bursting verb mbledhos mbledhos mledhag njeblug mbledhos mbledhos mledhag njeblug
bury v ngubur mendhem methak nyarèkaké nandur ngubur nyarèkaken nanem nandur
bus, autobus vehicle bis bis
bush plant suket alang-alang suket alang-alang
business noun bisnis bisnis
busy adjective sibuk sibuk
but conjuction (coordinating, FANBOYS), preposition2 nanging ning nanging
butter food mentega mentega
button physical object pencetan pencetan
buy v tuku tumbas mundhut
by preposition saka déné saking dening
cage noun, animal kurungan krangkèng kandhang kurungan krangkèng kandhang
cake food kuwé roti kuwé roti
calculate v ngitung ngetang
calculation noun kalkulasi itungan kalkulasi etangan
calculator n kalkulator kalkulator
call verb, noun nyeluk ngundang celukan nimbali ngaturi aran
calm adjective tenang ayem sepi tenang ayem sepi
camera physical object kamera kamera
can modal verb, noun bisa kaleng cemung saged kaleng cemung
candle n lilin lilin
candy n permen permen
cap n tutup topi tutup topi
cape geography, noun tanjung mantel tanjung mantel
capital noun modal ibu kota modal ibu kota
captain human kapten kapten
car vehicle mobil montor mobil montor
card physical object kertu kertu kertos
care v perduli gapé rèwès perduli gapé rèwès
carefree adjective sumringah bebas sumringah bebas
carriage vehicle kréta andong kréta andong
carry v nggawa nggendong mbopong mbeta ngastha nggendong mbopong
cart vehicle grobak troli bèndi gledèkan grobak troli bèndi gledèkan
case concept perkara perkawis
castle n istana kraton istana kraton
cat animal kucing kucing
catch v nangkep tangkepan nangkep tangkepan
cattle animal ternak ternak
cause sebab sabab
caution n waspada awas prayitna waspada awas prayitna
cautious adjective waspada ngati-ati mulat waspada ngatos-atos mulat
cave geography gua guwa gua guwa
center, central direction tengah pusat tengah pusat
century time abad abad
ceremony concept upacara upacara
certain yakin pasti sawijining yakin pasti sawijining
chain physical object rantai rantai
chair house kursi kursi
chairman, chairwoman human ketua ketua
chalk material kapur kapur
chance noun peluang kesempatan peluang kesempatan
change verb, noun ngganti susuk nggantos susuk
character concept karakter watak karakter watek
charge verb, noun kena bayaran ngecas ongkos, béya, rega tuduhan, dakwaan kenging béya ngecas ongkos, béya, regi tuduhan, dakwaan
cheap adjective murah cethil medhit mirah cethil medhit
cheat verb, noun urik ngapusi nguriki cidro urik ngapusi nguriki cidro
check, checking verb mriksa mriksa
cheese food keju keju
chest body dada dada
chicken animal ayam pitik ayam pitik
child human, Swadesh 39 anak bocah anak laré putra
childhood n mangsa cilik mangsa laré
chimney house cerobong peluk pipa peluk
chocolate color, food cokelat cokelat
choice n pilihan pilihan
choose v milih milih
chopstick utensil sumpit sumpit
Christmas n Natal Natal
church building gereja gereja
circle shape lingkaran ubengan lingkaran ubengan
circular adjective mubengi ngubengi mubengi ngubengi
citizen human warga warga
city geography kutha kitha
civilize v nguwongaké niyangaken
claim concept klaim klaim
class n kelas kelas
classification n klasifikasi pengelompokan penggolongan klasifikasi pengelompokan penggolongan
classify v nggolongaké nggolongaken
clay material lempung lempung
clean adjective resik resik
clear adjective jernih bening cetha terang jernih bening cetha terang
clever adjective pintar lantip mlethik pintar lantip mlethik
cliff n tebing tebing
clock physical object jam jam
close verb, adjective nutup cedhak nutup celak caket
cloth fashion kain gombal lap kain gombal lap
cloud meteorology, Swadesh 160 awan méga awan méga
club building klub klub
coal material batu bara batu bara
coast geography pantai pesisir pantai pesisir
coat fashion mantel jas beskap mantol mantel jas beskap mantol
coffee food kopi kopi
coin n koin keping koin keping
cold adjective, Swadesh 181 adem adem
collect v ngoleksi nglumpukaké ngoleksi ngempalaken
collection noun koleksi koleksi kampus
college building sekolah tinggi kampus sekolah tinggi kampus
colony concept koloni gabungan koloni gabungan
color color warna warni
comb physical object sisir sisir
combine, combining verb nggabungaké nyampuraké nggabungaken nyampuraké
come, coming verb, Swadesh 122 teka dugi rawuh
comfort noun kenyamanan kenyamanan
comfortable adjective kepenak sekéca
command n prèntah prèntah
commerce n perkara dagang perkawis dagang
commercial adjective dol tinuku dol tinuku
committee concept komite komite
common adjective umum umum
company noun perusahaan perusahaan
compare v mbandingaké mbandingaken
comparison noun perbandingan perbandingan
compete v tanding saingan tanding saingan
competition noun kompetisi persaingan lomba kompetisi persaingan lomba
competitor n kompetitor saingane kompetitor sainganipun
complain v sambat nggresula nggresah sambat nggresula nggresah
complaint noun pasambat pasambat
complete adjective, verb rampung komplét ngrampungke ngompliti, nglengkapi rampung komplét ngrampungaken ngompliti, nglengkapi
completion n rampung bubar kaleksanan kasembadan rampung bubar kaleksanan kasembadan
complex adjective, noun kompleks angèl macem-macem maneka warna kompleks awrat macem-macem maneka warni
complicated v ruwét mblundet ruwét awrat
complication n keruwétan komplikasi masalah keruwétan komplikasi masalah
compose v ngarang nulis ngarang nyerat
composition n karangan tulisan karangan serat
computer n komputer komputer
concrete noun, material konkrét semen konkrét semen
condition noun kondisi keadaan kondisi kahanan
confess v ngaku ngaku
confession n pangaku pangakon
confidence n kepercayaan diri kepercayaan diri
confident adjective percaya diri percaya diri
confuse v bingung mbingungaké bingung mbingungaké
confusion n kabingungan kabingungan
congratulate v ngucapké slamet ngaturaken sugeng ngayubagya
congratulation n ucapan selamat ucapan selamat
connect v ngubungaké panunggalané ngubungaken pangunggalanipun
connection noun konèksi hubungan relasi konèksi hubungan relasi
conquer v naklukéké ngalahaké naklukaken ngalahaken
conquest n penaklukkan penaklukkan
conscience n kasadaran kasadaran
conscious adjective sadar rumangsa sadar rumaos
consider v ditimbang-timbang dirasak-rasakaké ngawasaké dipun timbang-timbang dipun raos-raosaken ningali mirsani
contain v kaisi mawa kaisi mawi
content n isi isi
continue v nglanjutaké nerusaké terus nglajengaken nerusaken lajeng
control concept kontrol kontrol
convenience n kenyamanan kenyamanan
convenient adjective nyaman becik kepenak nyaman becik sekeca
conversation n guneman jagongan guneman jagongan
convince v ngyakinaké nyektèkaké mahamaké nyatakaké ngyakinaken nyektèkaken mahamaken nyektosaken
cook verb, human (1) masak (1) olah (2) tukang masak (1) masak (1) olah (2) tukang masak
cool adjective adem asrep
copper material tembaga tembaga
copy verb, noun nyonto nirun ngeblat njiplak nyonto nirun ngeblat njiplak
cork physical object sumbat mbungkem nahan ngampet sumbat dipun bungkem mandégaken ngampet
corn n jagung jagung
corner noun sudut sudut
correct adjective, Swadesh 196 betul bener mbeneraké betul leres mbeneraken
correction n mbeneraké gawé bener korèksi mbeneraké gawé bener korèksi
cost concept béya ongkos rega béya ongkos regi
cotton material, plant kapas kapuk kapas kapuk
cough concept watuk watuk
could modal verb bisa saged
count, counting verb, Swadesh 139 ngetung ngétang
country geography negara negari
courage n kakendelan kakendelan
court noun pengadilan pengadilan
cousin human sanak sanak
cover verb, noun nutupi nyamak nyakup tutup nutupi nyamak nyakup tutup
cow animal sapi lembu kebo sapi lembu kebo
coward human jirih wedi ajrih
cowardice concept rasa wedi raos ajrih
crack verb, noun mecahaké karusakan pecah pecahan pepes ngremukaken karisakan pecah pecahan pepes
create v nggawé nitahaké ndamel nitahaken
creature n dumadi makluk titah dumadi makluk titah
creep verb, noun nggremet gumremet mrambat tukang ngintil nggremet gumremet mrambat tukang ngintil
crime noun dursila dhusta piala dursila dhusta piala
criminal human bandhit bangsat gentho bajingan bandhit bangsat gentho bajingan
critic verb, noun panyaruwé panyaruwé
criticize v nyaruwé nyaruwé
crop plant taneman tanduran tanduran taneman
cross verb, noun nyebrang salib nyebrang salib
crowd n wong akéh tiyang kathah
crown n makutha makutha
cruel adjective kejem galak sadis kejem galak sadis
crush verb ngremukaké ngesir ngremukaken ngesir
cry verb, noun nangis mbengok njerit tangis nangis mbengok njerit tangis
cunning adjective urik dawa akalé urik dawa akalé
cup utensil cangkir cangkir
cupboard house lemari lemari
cure verb, noun marèkaké ngobati obat nyarasaken ngobati obat
curious adjective pengen ngerti pengen ngertos
current wektu iki saiki wekdal menika samenika
curse n kutuk, kutukan kutuk, kutukan
curtain house gordèn gordèn
curve verb, noun melengkung lengkungan melengkung lengkungan
cushion physical object bantal ganjelan bantal ganjelan
custom, customs concept béya adat istiadat béya adat istiadat
customer human pelanggan wong tuku pelanggan tiyang tumbas tiyang mundhut
cut, cutting verb, Swadesh 114 motong ngethok nyelani potong kethokan motong ngethok nyelani potong kethokan
daily time saben dina saben dinten
damage noun kerusakan karisakan
damp adjective lembap lembap
dance verb, noun nari jogèd jejogèdan tarian jogèdan nari jogèd jejogèdan tarian jogèdan
danger noun bebaya bebaya
dark adjective peteng peteng
date time, food tanggal kurma tanggal kurma
daughter human anak wedok putri
day time, Swadesh 178 dina dinten
daylight concept awan siyang
dead adjective mati ninggal pejah séda tilar donya surud
deaf adjective budheg budheg
dear sing ditresnani sing diurmati kinasih kinurmatan
death noun pati pejahipun sédanipun
debt concept utang utang
deceit n cidra goroh apus-apus cidra goroh apus-apus
deceive v ngapusi ngapusi
decide v milaur netepaké mutusaké ngersakaken netepaken mutusaken
decision noun putusan pepesthen putusan pepesthen
decisive adjective tegas mesthi tatag tegas mesthi tatag
declaration n deklarasi pratélaan deklarasi pratélaan
declare v mratèlakaké tetèla mbabaraké mratelakaken tetela mbabaraken
decrease verb, noun ngurangi saya kurang susut nyusut ngirangi langkung kirang susut nyusut
deep adjective jero jero
deer animal rusa kidang rusa kidang
defeat verb, noun ngalahaké ngasoraké ngalahaken ngasoraken ngawonaken
defect, defective adjective cacad cacad
defend v mbelani mbantu ngewangi ngadili mbelani ngembani mbiyantu ngrencangi ngadili
defendant n kadakwa kadakwa
defense n panjawab tamèng panjawab tameng
degenerate adjective bobrok bobrok
degree concept derajat gelar tingkat derajat gelar tingkat
delay verb, noun ngendhe-endhe mandheg mangu kaundur ngrendhetaken mangu-mangu mboten enggal-enggal kaundur
delicate adjective alus kenès alus kenès
deliver v ngirim ngluwari kauwalaké mengirim ngluwari kentun-kentun kauwalaken
delivery noun kaluwaran ngalairaké kiriman kaluwaran nglairaken kentunan
demand verb, noun njaluk nuntut tuntutan penjalukan nyuwun nuntut tuntutan panyuwunan
department noun departemen departemen
depend v ngandelaké ngandelaken
dependence n andel-andel andel-andel
dependent concept tanggungan gumantung tanggungan gumantung
descend v midhun mudhun mandhap
descendant n keturunan anak putu turunan keturunan putra wayah turunan
describe v nggambarké nyritakaké nggambaraken nyriyosaken
description n deskripsi gambaran andharan katrangan jlèntrèh deskripsi gambaran andharan katrangan pratélan
desert geography gurun padang pasir gurun padang pasir
desire verb, noun kepéngin arep nggayuh pepénginané kepengin kersakaken karenan badhé ajeng nggayuh
desk house meja bangku meja bangku
destroy, destroying verb ngremuk ngrusak ngremuk ngrisak
destruction noun pagempuran karusakan pagempuran karisakan
destructive adjective sing mbilaèni sing mbilaèni
detail concept neges nrithik njlimet neges nrithik njlimet
detect v mriksa mriksa
determine, determining verb nemtokaké mesthekaké nemtokaken mesthekaken
develop v ngembangaké ngrembaka ngembangaken ngrembaka
diamond n berlian berlian
dictionary n kamus kamus
die, dying verb, Swadesh 109 mati ninggal sèda pejah tilar donya
difference noun beda-bedané bénten-béntenipun
different adjective beda bénten
difficult adjective angèl ruwet awrat èwed
difficulty noun kaangèlan kaawratan
dig, digging verb, Swadesh 118 dhuduk paculi dhuduk paculi
diligent adjective sregep sregep
dine v mangan nedha dhahar
dinner food mangan bengi nedha dalu dhahar
dip, dipping verb nyelupkaké nyelupaken
direct verb, adjective langsung mimpin ngarahaké mandhégani lajeng mimpin ngarahaken mandhégani
direction noun arah arah
director human direktur direktur
dirt n regedan lebu pasir regedan lebu pasir
dirty adjective, Swadesh 188 reged kotor
disagree v ora setuju ora sarujuk mboten setuju mboten sarujuk
disappear, disappearing verb ngilang amblas sirna ical ketingsal ketriwar mbirat
disappoint verb, adjective nggelakaké gela cuwa kajog kagol nggelakaken gela cuwa kajog kagol
discipline n disiplin disiplin
discover v nemokaké manggihaken
discovery noun panemuan panemuan
discuss v ngomongaké ngrembug ngendikakaken ngrembag
discussion noun diskusi diskusi
disease noun lelara sesakit
disgust concept jijik gething jijik gething
dish n masakan isah-isahan masakan isah-isahan
dishonest adjective goroh korupsi goroh korupsi
distance concept jarak jarak
distant adjective adoh tebih
distinguish v mbedakaké mbéntenaken
district geography distrik distrik
disturb v ngganggu ngribeti ngganggu ngribeti
ditch geography parit kalèn parit kalèn
dive, diving verb slulup njajagi slulup njajagi
divide v bagi bagi
division noun kelompok dum-duman jatah kelompok panduman pepancèn
do, does, doing, did verb nglakokaké nglampahi
doctor human dhokter dhokter
dog animal, Swadesh 47 asu segawon
done adjective bar mateng ndalu bar mateng ndalu
donkey animal kuldi kuldi
door house lawang kori lawang kori
dot concept titik titik
doubt adjective melang-melang melang-melang
down, downward preposition mudhun mudhun
dozen number salusin setunggal lusin
drag v sèrèt nyèrèt sèrèt nyèrèt
draw verb, noun njupuk nggambar imbang impas mendhet nggambar imbang impas
drawer noun laci slorokan laci slorokan
dreadful adjective èlèk gawé sengsara awon damel sengsara
dream verb, noun ngimpi ngimpi
dress fashion sayak daster sayak daster
drink verb, Swadesh 92, noun ngombé ombén-ombén ngunjuk unjukan
drive, driving verb nyetir setir setang nyetir setir setang
drop, dropping verb nibakaké ngidhunaké ndhawahaken mandhapaken
drown v klelep ambles nglelepaké ngamblesaké klelep ambles nglelepaken ngamblesaken
dry adjective, Swadesh 195, verb garing nggaringaké garing nggaringaken
duck n bèbèk bèbèk
dull adjective, Swadesh 192 mboseni bujel mboseni bujel
during preposition salawasé kala salawasipun nalika
dust material, Swadesh 158, verb lebu ledu nyulaki lebu ledu nyulaki
duty noun kuwajiban tugas kuwajiban tugas
each indefinite pronoun siji baka siji setunggal baka setunggal
ear body, Swadesh 73 kuping talingan
early adjective gasik luwih dhisik ndhisiki gasik langkung rumiyin ngrumiyini
earth physical object, Swadesh 159 bumi lemah dharatan bumi siti dharatan
east direction étan wetan
easy adjective gampang mayar ènthèng gampil mayar ringan
eat verb, Swadesh 93 mangan nedha dhahar
educate v ndhidhik ngajar ndhidhik mucal
education noun pendhidhikan pendhidhikan
effect verb, noun menèhi pengaruh daya prabawané èfèk tiba mburine paring pengaruh daya prabawanipun èfèk tiba wingkingipun
effective adjective efektif efektif
efficiency concept efisiènsi efisiènsi
efficient adjective efisièn efisièn
effort n usaha upaya usaha upaya
egg body, Swadesh 67, animal, food endog tigan
either indefinite pronoun salah siji salah satunggal
elastic concept elastis elastis
elect v milih milih
election n pemilihan pemilihan
electric, electricity noun listrik listrik
elephant animal gajah gajah
emperor human kaisar kaisar
empire noun kekaisaran kekaisaran
employ v menèhi gawéyan paring damelan
employee human karyawan buruh pegawé karyawan abdi pegawé
employer human bos juragan bos juragan
empty adjective kosong kopong nol kosong kopong nol
end verb, noun nguwisi pungkasan nyekapi pungkasanipun
enemy human musuh lawan mengsah lawan
engine physical object mesin mesin
engineer human insinyur insinyur
enjoy v ngrasakaké ngayem-ayem ngénak-énak namataké ngraosaken ngayem-ayem ngénak-énak namataken
enough cukup cekap
enter v mlebu mlebet
entertain v nglipur paring panglipuran
enthusiastic adjective antusias gumbregah greget semangat antusias gumbregah greget semangat
entire GSL 465 kabéh sedaya sedanten
entrance n lawang mlebu lawang mlebet
envelope physical object amplop amplop
environment noun lingkungan lingkungan
envy adjective kemèrèn mèri drengki kemèrèn mèri drengki
equal noun cedhak tandhing padha kemraket tandhing tandhing sami
erase v mbusak nyirnakaké birat nyirnakaken
eraser n setip setip
escape v minggat nglungani ngadhohi minggat kesah nebihi
especially GSL 659 luwih-luwih apa manèh langkung-langkung menapa malèh mligi
essence n èsensi inti èsensi inti
essential adjective penting penting
even (if) conjuction (subordinating), verb mangka mangka
evening time sore sonten
event noun peristiwa acara peristiwa acara
ever tahu naté
every saben kabèh saben sedaya sedanten
everybody indefinite pronoun (body) saben wong saben tiyang
everyday time saben dina saben dinten
everyone indefinite pronoun (one) saben wong saben tiyang
everything indefinite pronoun (thing) sembarang kabéh sedayanipun
everywhere ana ngendi baé wonten pundi mawon
exact pener akurat leres pas akurat
examine v neliti mriksa neliti mriksa
example concept conto conto
except GSL 590 kejaba kajaba kejaba kajaba kejawi
exception n kajaba kajaba
exchange verb, noun ngijolaké ijol-ijolan nglintokaken lintonan
excite v nyenengaké ndeg-ndegi ngremenaken ndadosaken deg-degan
exercise verb, concept olahraga latihan olahraga latihan
exist v ana urip wonten gesang
existence noun panggonan panggenan
exit verb, noun metu lawang metu medal lawang metu
expect v nganti-anti ngarep-arep ngantos-antos ngajeng-ajeng
expense verb, noun ngetokakaé ngedalaken
expensive adjective larang awis
experience verb, noun ngalami menangi pengalaman nglampahi menangi pengalaman
experiment noun pacoban eksperimen pacoben eksperimen
explain v njelasaké nerangaké ngandani mratelakaké njelasaken nerangaken matur mitedahaken mratelakaken
explode v mbledos mbledhag mbledos mbledhag
explore v nganglang marani nekani nglewati nganglang ndatengi muruki miyos
explosion noun bledhosan jeblosan bledhosan jeblosan
explosive noun, adjective mbledhos-mbledhos njeblug-njeblug bisa gawé mbledhos mledhag-mledhag mbledhos-mbledhos njeblug-njeblug saged damel mbledhos
express v ngatonaké nontonaké ngedalaken ngetingalaken mitontonaken
expression noun praupan polatan
extend v ndawakaké ndadosaken langkung panjang
extension n tambahan tambahan
extensive adjective amba wiyar
extinct v ilang ical
extinction noun ilangé icalipun
extreme adjective ora biasa mboten biasanipun
eye body, Swadesh 74 mata soca paningal mripat
face body rai rupa pasuryan rupi wedana
fact concept fakta kasunyatan fakta kasunyatan
factory building pabrik pabrik
fail v gagal wurung gagal wurung
failure noun gagal wurung gagalipun wurungipun
faint v pingsan semaput
fair adjective (1) adil (2) ayu (3) pasar malem (3) bazar (1) adil ayu (3) pasar malem (3) bazar
faith n iman kepercayaan iman kapitadosan
faithful adjective setya setya
fall verb, Swadesh 127, noun, time tiba musim gugur dhawah musim gugur
false adjective keliru salah klintu lepat
fame n kondang misuwur kondang misuwur
familiar adjective akrab biyasa akrab biyasa
family human keluarga kaluwarga brayat
famous adjective kondang misuwur kondang misuwur
fan physical object tépas wong sing seneng tenanan kepet tepas sutresna kepet
fancy adjective apik serba wah alus ayu manis saé serba wah alus ayu manis
far preposition, Swadesh 198 adoh tebih
farm building tegal sawah tegal sabin
fashion n klambi rasukan paningset busana
fast adjective, noun cepet poso cepet siam
fat body, Swadesh 66, adjective lemak lemu lemak lema
fate n nasib pestèn nasib pestèn
father human, Swadesh 43 bapak bapak rama
fault noun kesalahan kekeliruan kaluputan kalepatan kekelintunan kaluputan
favor n kemurahan kawelasan kanugrahan éntuk sih kamirahan kawelasan kanugrahan karenan
favorite adjective sing disenengi kesenengan seneng ingkang dipun remeni karemenan remen
fear adjective, Swadesh 106 wedi ajrih
feather body, Swadesh 70, animal wulu wulu
feeble adjective ringkih théklok ringkih théklok
feed v makani ndulang angon mangan suket caos dhahar paring dhahar ndulang angèn
feel verb ngrasakaké rasa ngraosaken raos
female human wadon wedhok babon putri èstri babon
fence n pager pager
fever noun panas demam benter demam
field concept kebon tegal lapangan kebon tegal lapangan
fierce adjective ganas galak kejem ambek siya ganas galak kejem ambek siya
fight verb, Swadesh 111, noun tarung kerah padu padudon tarung kerah padu padudon
figure concept angka bentuk rupané angka bentuk arupi
fill v ngisi ngisi
film verb, noun nggawé film film ndamel film film
filth n rereged rereged
filthy adjective njijiki njijiki
find v nemokaké nggoleki manggihaken madosi
fine adjective, noun (1) apik (1) éndah (2) alus (3) denda (1) saè (1) éndah (2) alus (3) denda
finger body driji driji
fingernail body, Swadesh 79 kuku kuku
finish verb, adjective ngrampungké rampung garis akhir ngrampungaken rampung garis akhir
fire physical object, Swadesh 167, verb geni bledhèg nembak mecat geni bledhèg nembak nyutat
fish animal, Swadesh 45 iwak iwak
fit adjective, verb (1) sehat (2) cukup, pas (2) cocok (1) sehat (2) cekap, pas (2) cocok
fix v ndandani ndandosi
flag physical object gendera gendera
flame physical object geni geni
flash concept gludhuk gludhuk
flat adjective, noun datar apartemen datar apartemen
flavor concept rasa raos
flaw n cacat reged kesalahan cacat reged kalepatan
flesh body daging daging
float, floating verb, Swadesh 143 ngapung ngapung
flood physical object banjir bena
floor house jogan jogan
flour food glepung glepung
flow verb, Swadesh 144, noun mili ilèn-ilèn mili ilèn-ilèn
flower plant, Swadesh 59 kembang kembang sekar
fly verb, Swadesh 120, animal (1) mabur (2) laler (1) mabur (2) laler
fog meteorology, Swadesh 161 pedhut pedhut
fold verb, noun nglempit lempitan nglempit lempitan
follow v ngetutaké nindakaké ndèrèkake nindakaken
follower human wong sing ngetutaké pendèrèk
food food panganan masakan panganan masakan
fool, foolish adjective bodo goblok bodo ndendeng
foot body, Swadesh 80 sikil sampeyan
football sport bal-balan bal-balan
for conjuction (coordinating, FANBOYS), conjuction (subordinating), preposition kanggo dinggo kangge kagem
forbid v nglarang nglarang
forbidden adjective dilarang dilarang
force verb, noun meksa kekuwatan meksa kekiyatan
foreign adjective asing asing
forest plant, Swadesh 52, geography alas alas
forget v lali kesupèn mboten kemutan
forgive v ngapurani ngapunten
fork utensil garpu garpu
form verb, noun mbentuk bentuk formulir mbentuk bentuk formulir
formal adjective resmi formal resmi formal
fortunate adjective beja begja untung bathi tujuné beja begja untung bathi tujunipun
fortune n kabegjan kabegjan
forward direction maju teruskaké majeng dipun terusaken
frame physical object bingkai bingkai
free adjective bebas gratis bebas gratis
freedom n kebebasan kebebasan
freeze, freezing verb, Swadesh 145 beku beku
freezer, refrigerator n kulkas lemari ès kulkas lemari ès
frequency n frekuènsi frekuènsi
frequent adjective kerep asring
fresh adjective seger anyar seger engggal
friend human kanca kanca akrab rencang rencang akrab
friendly adjective grapyak semanak
friendship n kekancan reréncangan
from preposition saka saking
front ngarep ngajeng
fruit plant, Swadesh 54, food uwoh uwoh
fry v nggorèng nggorèng
full adjective, Swadesh 182 kebak wareg kebak tuwuk
fun noun, adjective nyenengaké seneng kasenengan asyik ngremenaken remen karemenan asyik
funeral n pemakaman layatan
funny adjective lucu gayeng
fur body, animal rambut alus rambut alus
furniture house perabotan perkakas perabotan perkakas
future time mengko bacutané samangké sacandhakipun
gain verb, noun entuk pikantuk
game n dolanan dolanan
gap n benggang sela jurang benggang sela jurang
garage n garasi garasi
garbage n sampah uwuh larahan sampah uwuh larahan
garden house kebon tegal kebon tegilan
gas n gas angin gas angin
gate house gapura regol gapunten regol
gather v nglumpukaké ngumpul ngempalaken ngempal
general adjective, noun umum jendral umum jendral
generous adjective loma blaba legawa loma blaba legawa
gentle adjective lembut alus lembat sarèh
get, getting verb èntuk olèh angsal pikantuk
gift n adiyah pawèwèh ganjaran adiyah pawèwèh ganjaran
girl human bocah wadon prawan lare èstri prawan
give, giving verb, Swadesh 128 menèhi awèh asung ngèi nyaosi maringi asung nyukani
glad adjective seneng bingah
glass noun, utensil kaca gelas kaca gelas
glory n kaluhuran kamulyan kamenangan kaluhuran kamulyan kamenangan
go, went verb lunga minggat kesah tindak
goat animal wedhus menda
God concept Tuhan Gusti Tuhan Gusti
gold color, material emas mas emas mas rukmi
golden adjective warnane kaya emas warnanipun kados emas
good, better, best adjective, Swadesh 185 bagus apik bagus sae
govern v mimpin mrentah ngratoni mimpin mandhegani ngepalani
governor n gubernur gubernur
grace n ganjaran peparing nugraha
grain food las-lasan las-lasan
grand adjective gedhé luhur kebak ageng luhur kebak
grass plant, Swadesh 60 suket suket
grateful adjective nyukuri saos sokur
grave n kuburan makam kuburan makam
gray color abu-abu abu-abu
grease physical object lemak gemuk nggajih ngendhal lemak gemuk nggajih ngendhal
great adjective apik banget ngedab-edabi saé sanget ngedab-edabi
greed n raja tamah srakah raja tamah srakah
green color, Swadesh 173 ijo ijem
greet v aruh-aruh ngluruhi
gross adjective, noun nggilani njijiki nggilani njijiki
ground physical object lemah siti
group concept grup golongan klompok grup golongan klompok
grow v thukul trubus metu thukul trubus medal
growth noun trubusané trubusanipun
guard verb, noun njaga penjaga pamandu panuntun pangarep njagi penjagi pamandu panuntun pangajeng
guess verb, noun bethèk batangan
guest human dayoh tamu
guide verb, noun pandu tuntun pandu tuntun
guilt concept kaluputan kaluputan
guilty adjective kliru klintu
gun weapon bedhil bedhil
guts body, Swadesh 86 usus usus
habit noun pakulinan pakulintenan
hair body, Swadesh 71 rambut rikma
hammer weapon palu pukul palu pukul
hand body, Swadesh 83 tangan astha
handkerchief fashion kacu kacu
handle verb, noun ngurus ngrumati ngopèni cekelan ngurus ngrumati ngrimati cepengan
handphone, cellphone, mobile phone n HP HP
handsome adjective bagus ganteng bagus ganteng
hang, hanging verb nggantung nggandhul nggantung nggandhul
happy adjective seneng bungah sukarena bingah sukarena
harbor building pelabuhan pelabuhan
hard adjective atos angèl banter seru atos awrat banter seru
harm v nglarani nglarani
harvest verb, noun manèn panèn manèn panèn
hat fashion topi topi
hate, hating verb gething sengit nggethingi nyengiti gething sengit nggethingi nyengiti
hatred n sengit kasengitan sengit kasengitan
have, having verb nduwé nduwéni gadhah nggadhahi
he/she/it, her/him pronoun-3-s, Swadesh 3 dhèke dhèknen kononé piyambakipun panjenenganipun
head body, Swadesh 72 endhas sirah mustaka
headdress physical object penganggèn sirah penganggèn sirah
heal v marekaké nambani nyarasaken mantunaken
health n kesehatan kuwarasan kesehatan kasarasan
hear verb, Swadesh 102 ngrungokaké krungu midhangetaken mirengaken
heart body, Swadesh 90, concept jantung jantung
heat concept panas benter
heaven n swarga swargi
heavy adjective, Swadesh 31 abot awrat
height n dhuwur inggil
hello halo sugeng
help verb, noun nulungi ngewangi pitulungan mbiyantu ngrencangi pitulungan
here adverb, Swadesh 9 ana kene wonten mriki
hide v ndelik ndelik
high adjective dhuwur inggil
highway geography dalan gedhé lurung margi ageng lurung
hill geography tengger punthuk tengger punthuk
himself/herself/itself pronoun-3-s dhèweké dhéwé piyambakipun pribadi
hire, hiring verb nyewa ngaryakake ngongkon nyambut gawe nyewa ngaryakaken ngengken nyambut damel
his/her, his/hers, its pronoun-3-s dhuwèké kagunganipun
history concept sejarah sejarah
hit, hitting verb, Swadesh 113 mala menthung njotos ngampleng mala menthung njotos ngampleng
hold, holding verb, Swadesh 129 nyekel nyepeng ngasta
hole physical object bolong bolong
holiday concept dina prèi dinten kendel
hollow adjective kosong kosong
holy adjective suci sakral murni suci sakral murni
home, house house omah griya dalem
homework n gawéan omah padamelan griya
honest adjective blaka bares blaka bares
honesty n kajujuran kajujuran
honor n pakurmatan bayaran ganjaran opah pakurmatan bayaran ganjaran opah
hook physical object ganthol ganthol
hope concept pangajab pengarep-arep pangajeng-ajeng gegadhangan
horizon n langit akasa langit akasa
horizontal adjective horisontal lurus cèpèr lètèr rata horisontal lurus cèpèr lètèr rata
horn body, Swadesh 68, animal, noun sungu klakson sungu klakson
horny adjective
horse animal jaran turangga jaran turanggi
hospital building rumah sakit dhokteran griya sakit dhokteran
host human sing duwé omah ingkang kagungan dalem
hot adjective panas pedes benter pedes
hotel building hotel penginepan hotel penginepan
hour time jam jam
how interrogative, Swadesh 15 piyé pripun
however adverb nanging ning ananging
human human menungsa jalma manungsa jalmi
humble adjective andhap asor lembah manah
hunger n kaliren keluwèn kaliren keluwèn
hungry adjective luwe ngelih luwe ngelih
hunt, hunting verb, Swadesh 112 buru mbedhag mbujeng mbedhag
hurry kesusu kesesa
hurt v keperang ketaton keperang ketaton
husband human, Swadesh 41 bojo lanang semah kakung garwa
hut house pondhok pondhok
I, me pronoun-1-s, Swadesh 1 aku kula dalem
ice physical object, Swadesh 165 ès ès
idea concept gagasan pamikir panemu gagasan pamikir panemu penggalih
if conjuction (subordinating), Swadesh 205 nèk mbok menawa menawa bilih mbok menawi menawi
ill adjective lara sakit gerah
imaginary n bayangan bayangan
imagination noun angen-angen bayangan pangangen-angen bayangan
imaginative adjective
imagine v mbayangaké mbayangaken
imitate v nerokaké memba nerokaken memba
imitation n entran-entran entran-entran
immediate, immediately time gagé-gagé enggal-enggal
importance n kepentingan kawigatosan kawigaten
important adjective penting gati gatos wigatos
impossible GSL 1039 mokal ora mungkin mokal mboten mungkin
in preposition, Swadesh 202 ana wonten
include v nglebokaké klebu nglebetaken klebet
inclusive
increase verb, noun mundhak undhak-undhakan mindhak indhak-indhakan
independence n kamerdikan kamardikan
independent adjective bebas luwar
indoor, indoors nang njero wonten lebet
industry concept industri industri
influence n pengaruh paribawa daya pengaruh paribawa daya
influential adjective ndayani ndayani
inform v ngandani menèhi ngerti ngaturi pirsa criyos
information n katerangan kabar pawarta katerangan wartos pawartos
ink material mangsi mangsi
inn n losmen penginepan losmen penginepan
innocent adjective polos lugu ora salah polos lugu mboten lepat
insect animal renget renget
inside preposition sisih jero sisih lebet
instant time instan cepet instan cepet
instrument noun peralatan peralatan
insulator noun isolator singgetan isolator singgetan
insult verb, noun ngece moyoki ngèlèk-èlèk nyacad ngece moyoki ngèlèk-èlèk nyacad
intelligent adjective pinter lantip wasis landhep pikiré pinter lantip wasis landhep pikire
interest concept karep sir pepénginan anakan kajeng karsa sir kekajengan anakan
international adjective internasional internasional
internet n internet internet
interrupt v medhot nyelani medhot nyelani
interruption n selanan selanan
into preposition, adverb mlebu mlebu
introduce v ngenalaké manuhaké nepungaké nepangaken
introduction n kenalan pitepangan pitepungan tetepangan
invent v nemokaké manggihaken
invention noun
invest v
invite v ngundang ngaturi nimbali
inward direction sisih jero sisih lebet
iron material, verb wesi wesi
island geography pulau pulau
jaw body rahang rahang
jealous adjective irèn mèri kemèrèn sujana cemburu irèn mèri kemèrèn sujana cemburu
jerk adjective mbejijat mbejijat
jewel physical object inten barléyan inten barleyan
jewelry physical object anggon-anggon penganggon anggèn-anggèn penganggèn
join v melu awor amor nggabung ngumpul ndèrèk tumut nggabung ngempal
joint noun ros ros-rosan
joke n guyonan gojekan guyonan gojekan
journey noun laku lakon lampah lakon
joy n seneng banget bungah banget sukarena kabingahan
joyful adjective surak-surak bungah seneng surak-surak bingah
judge human hakim hakim
juice food jus jus
jump, jumping verb mlompat mlompat
just adjective, adverb adil adil
justice noun keadilan kaadilan
keep, keeping verb nyimpen nyinggahaké nyimpen nyinggahaken
key physical object kunci kunci
kick verb, noun nendang nendang
kill, killing verb, Swadesh 110 matèni mejahi
kind adjective, noun apik rupa-rupa saé rupi-rupi
king human raja raja
kingdom n kerajaan kerajaan
kiss verb, noun ngambung ambung-ambungan ngambung ambung-ambungan
kitchen house pawon pawon
knee body, Swadesh 82 dhengkul dhengkul
kneel v sujud sungkem sujud sungkem
knife utensil, weapon péso péso
knock verb, noun dhodhok dhodhok
knot verb, noun mbundhel bundhel mbundhel bundhel
know v ngerti kenal weruh nemoni ngertos tepang pirsa nyemerepi
know, knowing verb, Swadesh 103 mudeng dong nggathekaké mudeng dong nggathosaken
knowledge noun kawruh ngèlmu kawruh ngèlmu
ladder n andha undhak-undhakan andha undhak-undhakan
lake geography, Swadesh 153 tlaga tlaga
lame adjective lémpoh lumpuh ora lucu lémpoh lumpuh ora lucu ora lucu
lamp physical object lampu diyan lampu diyan
land physical object lemah dharatan siti dharatan
language concept basa basa
large adjective gedhé rowa ageng rowa
last number enthèk-enthèkan pungkasan kari enthèk-enthèkan pungkasan kantun
late adjective telat kèri kasèp telat kentun kasèp
laugh verb, Swadesh 100, noun ngguyu cekikikan gumujeng cekikikan
laughter n ngguyu nyengenges gumujeng nyengèngès nyengenges
law concept ukum angger-angger aturan ukum angger-angger aturan
lawyer human advokat advokat
lay v nglékar klékaran nggléthak turonan nglékar klékaran nggléthak tileman saréan
lazy adjective males lumuh kesèd wegah males lumuh kesèd wigih
lead, leading verb mimpin mandhégani mimpin mandhégani
leader human pangarsa pangarep petinggi pangarsa pangarep petinggi
leadership n kepemimpinan kepemimpinan
leaf plant, Swadesh 56 godhong ron
lean verb, adjective sèndhèn sèndhèyan seméndhé sèndhèn sèndhèyan seméndhé
learn, learning verb sinau ajar nggilut sinau ajar nggilut
leather body, animal kulit kulit
leave verb lunga kesah tindak
left adjective, Swadesh 200, direction, verb kiwa kèri lunga (kepungkur) kiwa kèri lunga (kepungkur)
leg body, Swadesh 81 sikil suthang sampeyan suku
lend v nyilihi nyilihaké motangaké ngampili ngampilaken motangaken
length n dawane panjangipun
lesson noun wulangan piwulang wejangan wulangan piwulang wejangan wucalan
let, letting verb ngumbar ngetogaké ngejaraké ngelosaké ngumbar ngetogaken ngejaraken ngelosaken
letter noun surat serat
level concept tingkat undhak tingkat indhak
liar human tukang ngapusi cidra tukang ngapusi cidra
library building perpustakaan perpustakaan
lid physical object tutup tutup
lie verb, Swadesh 123, noun nglékar klékaran nggléthak turonan ngapusi nglékar klékaran nggléthak tileman saréan ngapusi
life noun urip urip
lift verb, noun ngangkat ngangkat
light noun, adjective lampu diyan ènthèng lampu diyan ènthèng
like verb, preposition2 seneng kaya remen kados
limb body lengen lengen
limit verb, noun mbatesi wates mbatesi wates
line physical object garis garis
lip body lambé lathi lambé lathi
lipstick n lipstik lipstik
liquid adjective, concept caér cuwèr èncèr caér cuwèr èncèr
list concept dhaptar pertélan pratélan dhaptar pertélan pratélan
listen, listening verb krungu mireng midhangetaken miyarsa
little adjective cilik sithik alit sekedhik
live, living verb, Swadesh 108 urip manggon gesang manggèn
liver body, Swadesh 91 ati batin ati batin tyas pengalih
load, loading verb momot ngemot amot ngangkut momot ngemot amot ngangkut
loan verb, noun nyilihi utangan ngampili utangan
local noun lokal lokal
lock verb, noun ngunci ngunci
lonely adjective kesepèn kesepènan kesepèn kesepènan
long adjective, Swadesh 28 dawa panjang
look, looking verb ndelok nonton nyawang ningali mirsani namataken
loose adjective longgar longgar
lose v ngilangke ngicalaken
loss noun kelangan kicalan
loud adjective banter seru kenceng banter seru kenceng
louse animal, Swadesh 48 kutu tuma pinjal kutu tuma pinjal
love concept tresno asmara seneng tresna asmara remen
low adjective cendhèk pendhèk nistha asor cendhèk pendhèk nistha andhap asor
loyal adjective setya miturut bekti mituhu setya miturut bekti mituhu
loyalty n kasetyan kasetyan
luck noun kabegjan kabegjan
lump physical object brangkal brongkalan brangkal brongkalan
lunch food mangan awan rolasan nedha siyang dhahar siyang rolasan
lung body paru-paru paru-paru
luxury, luxurious adjective sarwa éndah sarwa akéh sarwa larang sarwa éndah sarwa kathah sarwa awis
machine physical object mesin mesin
mad adjective (1) nesu (1) mbedhedheg (1) muring (2) kenthir (2) édan (1) duka (1) mbedhedheg (1) muring (2) kenthir (2) édan
mail n surat serat
make, making, made verb gawé nggawé damel ndamel
male human, Swadesh 37 lanang jago putra priya kakung jago
man, men human, Swadesh 37, 38 manungsa jalma lanang wong-wong lanang manungsa jalmi jaler para priya
manage v ngurus ngatur ngurus ngatur
map physical object peta peta
mark verb, noun nandani tanda nandani tanda
market building pasar peken
marriage noun wiwahan pawiwahan
marry, marrying verb nikah rabi dhaup omah-omah nikah rabi dhaup emah-emah
mass n (1) wong akéh (2) misa (1) tiyang kathah (2) misa
master human ndara tuan bendara tuwan
match concept (1) cocok (1) klop (1) pas (1) pantes @2)korek]] (1) cocok (1) klop (1) pas (1) pantes @2)korek]]
material material materi matrial bakal materi matrial bakal
matter n urusan masalah hal soal urusan masalah hal soal
mature adjective (1) dewasa (2) mateng (1) dewasa (2) mateng
may modal verb bisa oleh menawa saged angsal menawi
maybe adverb menawa mbok menawa menawi mbok menawi
meal food pangan panganan pangan panganan
mean verb, adjective (1) tegesé (2) kejem (2) jahat (1) tegesipun (2) kejem (2) jahat
meaning verbal noun/gerund noun teges arti teges artos
measure concept ukuran ukuran
meat body, Swadesh 63, food daging daging
medical noun medis medis
medicine physical object obat-obatan obat-obatan
meet verb ketemu kepanggih
melt, melting verb dlèwèr ndlèdèk dlèwèr ndlèdèk
member noun anggota anggota
memory n memori pangéling-éling memori pangangen-angen
merchant human bakul sudagar pedagang bakul sudagar pedagang
mercy n rahayu welas asih kawelasan kamurahan palimirma rahayu welas asih kawelasan kamirahan palimirma
mess, messy adjective mawut morak-marik mosak-masik pating bléngkrah mawut morak-marik mosak-masik pating bléngkrah
message n pesen weling pameling pesen dhawuh piweling
messenger n kurir utusan kurir utusan
metal material logam logam
middle direction tengah tengah
might modal verb, noun bisa menawa kekuatan saged angsal pikantuk menawi kekiyatan
milk food susu susu
mill building pabrik pabrik
mind n pikiran penggalih
mine noun, pronoun (1) ranjau (2) tambang (3) dhuwèkku (1) ranjau (2) tambang (3) nggen kula
mineral material mineral mineral
minister human menteri menteri
minute time, adjective (1) menit (2) sithik (1) menit (2) sekedhik
miss human, verb (1) mbak (2) ilang (3) lusut (1) mbak (2) ical (3) lusut
mistake n kesalahan kaluputan kliru kesalahan kalepatan klintu
mix verb, noun ngemoraké ngaworaké nyarub campuran ngemorakén ngaworakén nyarub campuran
mixture n campuran racikan adon-adon woworan campuran racikan adon-adon woworan
model concept modhèl conto tuladha modhèl conto tuladha
modern adjective modern anyar grès modern énggal grès
modest adjective sederhana samadyo andhap asor sederhana samadyo lembah manah
moment n wektu wekdal
money physical object duwét artha
monkey animal munyuk kethèk munyuk kethèk
month time sasi wulan
moon physical object, Swadesh 148 bulan rembulan bulan rembulan
moral noun moral moral
more adverb meneh malih
morning time esuk enjing
mosque building mesjid mesjid
mother human, Swadesh 42 ibu simbok biyung babon ibu sibu biyung babon
motion noun obah solah ébah solah
motor n motor mesin motor mesin
motorcycle vehicle sepeda motor sepeda motor
mount, mountain geography, Swadesh 171 gunung ardi gunung redi
mouth body, Swadesh 76 cangkem lésan tutuk lisan
move, moving verb obah ébah
mud physical object blethok blethok
multiplication noun ping-pingan ping-pingan
multiply v rangkep dobel tikel ngepingaké nikelaké rangkep dobel tikel ngepingaken nikelaken
murder noun bab matèni babagan mejahi
music music musik musik
musician human yaga yaga
must GSL 86 kudu kedah
my pronoun-1-s dhuwèkku nggen kula
mystery n misteri misteri
nail physical object, body (1) paku (2) kuku (1) paku (2) kuku
name concept, Swadesh 207 jeneng nami asma
narrow adjective, Swadesh 34 sempit sempit
nasty adjective njijiki nggilani èlèk njijiki nggilani awon
nation noun bangsa bangsa
nature concept alam alam
near preposition, Swadesh 197 cedhak celak caket
neat adjective rapi rapi
necessary adjective perlu perlu
necessity n keperluan kaperluan
neck body, Swadesh 87 gulu gulu
need verb, noun mbutuhaké mbetahaken
needle physical object jarum dom jarum dom
neglect, neglecting verb nglirwakaké nglalèkaké sembrana ndlèwèr nglirwakaken nglalèkaken sembrana ndlèwèr
neighbor human tangga tanggi tepalih
neighborhood n lingkungan lingkungan
nephew human keponakan lanang ponakan lanang ponakan lanang kepénakan jaler pénakan jaler
nest animal, building susuh susoh sesah
net physical object (1) jaring (1) jala (2) netto (1) jaring (1) jala (2) netto
network concept jaringan jaringan
never GSL 138 ora tau mboten natè
new adjective, Swadesh 183 anyar ènggal
news concept kabar pawarta kabar pawartos
newspaper noun koran koran
next saterusé candhaké sabanjuré salajengipun candhakipun sabanjuripun
nice adjective apik manis sae manis
niece human keponakan wedhok pnakan wedhok kepénakan èstri pénakan èstri
night time, Swadesh 177 bengi dalu
no adverb ora mboten
nobody indefinite pronoun (body) dudu sapa-sapa sanès sinten-sinten
noise noun mbrebegi gègèr mbrebegi gègèr
none indefinite pronoun ora ana mboten wonten
noon, afternoon time awan siyang
north direction lor lèr
northeast direction lor etan lèr wetan
northwest direction lor kulon lèr kilèn
nose body, Swadesh 75 irung irung
not adverb, Swadesh 16 dudu udu séjé dede sanès
note physical object catetan catetan
nothing indefinite pronoun (thing) ora ana mboten wonten
now time saiki wektu iki sakmenika wekdal samenika
nowhere ora nang ndi-ndi mboten ten pundi-pundi
number number nomer angka bilangan nomer angka bilangan
nurse human perawat perawat
nut plant, food kacang kacang
obedience n sikep gugu manut miturut
obedient adjective nggugu manut miturut
obey v nurut anut manut ngèstokaké nurut mituhu miturut ngèstokaken
observe v ngawat-awati namataké ngulati nitèni nyetitèkaké ngawat-awati namataken mirsani nitèni nyetitèkaken
ocean geography laut segara samodra laut segara samodra seganten
of preposition saka saking
off preposition mati pejah
offend v nglarani ati ngènyek mbebéda mada maido nglarani ati ngènyek ngganggu maiben
offense n pelanggaran pelanggaran
offer n tawaran tawaran
office building kantor kantor
officer human petugas punggawa petugas punggawa
official adjective resmi resmi
often adverb kerep asring
oil material minyak lenga minyak lenga
old adjective, Swadesh 184 tuwa sepuh
on preposition (1) nang (2) urub (2) murub (1) wonten (2) urub (2) murub
only (if) conjuction (subordinating) gur ming mung naming mirunggan mligi mawon
open verb, adjective mbukak mbikak
operate v ngoperasèkaké nglakokaké ngoperasèkaken nglampahaken
operation noun operasi operasi
opinion noun gagasan panemu pamikiran pangrasa gagasan pamanah pamanggih panggalih pangraos
opium physical object candu cemengan candu cemengan
oppose v nglawan nentang mungsuh nglawan nentang mungsuh
opposition n lawan mungsuh lawan mungsuh
or conjuction (coordinating, FANBOYS) utawa utawi
orange food, plant jeruk jeruk
order verb, noun pesen pesen
ordinary adjective biyasa lumrah umum sabaéné biyasa limrah umum sabaéné
organ noun, music organ organ
organize v ngatur ngatur
origin concept asli tulèn murni orisinil asli tulèn murni orisinil
ornament noun hiasan dhékor kembangan hiasan dhékor sekaran
orphan human yatim piatu lola yatim piatu lola
other, others indefinite pronoun, Swadesh 21 liyane wong liya sanèsipun tiyang sanès
our, ours pronoun-1-p duwèkke dhéwé nggone dhéwé gadhahanipun kita nggene kita
ourselves pronoun-1-p awake dhéwé diri kita piyambak
out preposition metu medal
outside preposition2 sisih jaba sisih jawi
outward direction metu medal
oval shape lonjong lonjong
over preposition ana dhuwur wonten nginggil
overbearing adjective sombong kementhus gedhé endhasé gumedhé angkuh sombong kementhus kumalungkung angkuh
overcome, overcoming verb ngungkuli ngluwihi ngungkuli nglangkungi
owe v utang nyilih etang ngampil
own verb, adverb (1) ndhuwèni (2) dhéwé (1) nggadhahi (2) piyambak
owner human sing duwé ingkang kagungan
ownership n nduweni nggadhahi
pack verb, noun mbungkus mbungkus
package n paket bungkusan paket bungkusan
pad physical object tatakan tatakan
page concept kaca kaca
pain concept rasa lara raos sakit raos gerah
paint verb, noun nglukis nglukis
painting n lukisan lukisan
pair n pasangan mitra nyambung pasangan mitra nyambung
pan, pot physical object panci kendi pot genthong panci kendi pot genthong
paper material kertas kertas
parcel physical object paket bingkisan paket bingkisan
parent human wong tuwa induk tiyang sepuh induk
park verb, building markir taman markir taman
part concept bagéan dum-duman cadhong bagéan dum-duman cadhong panduman
particle concept partikel partikel
partner noun mitra kanca mitra rencang
party verb, noun pésta pasamuwan pésta pasamuwan pahargyan
pass v lulus lulus
passage geography dalan perikop mergi margi perikop
passenger human penumpang penumpang
past time, preposition2 (1) wektu kepungkur (2) nglewati (1) wekdal kepungkur (2) medal miyos nglangkungi
paste physical object tèmpèl tèmplèk tèmpèl tèmplèk
path geography lajur galeran lajur galeran
patience noun kasabaran kasarèhan pamengku
patient adjective, noun (1) sabar (2) pasien/wong lara (1) sarèh (2) pasien/tiyang sakit
pattern n pola conto gambaran éntran-éntran pola conto gambaran éntran-éntran
pay v bayar bayar
peace noun bedhamèn karukunan bedhami karukunan
pearl n mutiyara mutiyara
pen physical object bolpèn bolpèn
pencil physical object potlot potlot
people human rakyat warga kawula rakyat warga kawula
perfect adjective sampurna sampurna
perfection n kasempurnaan kasempurnaan
perform v ngetokaké ngatonaké ngetingalaken
performance n prèjèngan prèjèngan
perhaps adverb menawa menawi
permanent adjective sajege salawasé tetep salaminipun tetep
permit, permission n izin izin
person human uwong tiyang piyantun
pet animal, verb ingon-ingon ingah-ingah
phone, telephone physical object telepon telepon
photo, photograph n poto gambar poto gambar
photography n potografi potografi
picture physical object gambar gambar
pig animal babi babi
pillow physical object bantal bantal
pin physical object pin pin
pink color jambon jambon
pipe physical object pipa pipa
place geography panggènan panggènan
plain adjective polos lugu biyasa polos lugu biyasa
plan concept rancana ngèngrèngan éntra réka rancana ngèngrèngan éntra réka
plant plant tanduran taneman
plaster noun plester plester
plate utensil piring piring
play verb, Swadesh 142, noun (1) dolanan (2) lakon (1) dolanan (2) lakon
please tulung njaluk tulung nyuwun
pleasure noun kasenangan kasukan karemenan
pocket fashion kantongan kantongan
poem n gurit tembang gurit tembang
poet human pujangga pujangga
point verb, concept nuding titik poin menunjuk poin
poison physical object racun racun
police (policeman) human polisi polisi
polish, polishing verb moles nyemir mlitur moles nyemir mlitur
polite adjective sopan unggah-ungguh sopan unggah-ungguh
politic, political noun politik politik
politician human ahli politik ahli politik
pool house kolam kolam
poor adjective miskin mlarat kekurangan miskin sèkéng kesrakat kekirangan
popular adjective populer misuwur populer misuwur
population noun populasi penduduk populasi penduduk
position noun posisi posisi
possible adjective yak'é mbok menawa yak'é mbok menawi
post concept cagak jabatan sawise cagak jabatan sasampunipun
postpone v mbatalaké mbatalaken
poverty n mlarat mlarat
powder noun bubuk bubuk
power noun daya kekuwatan daya kekiyatan
practice verb, noun latihan praktèk laku latihan praktek laku
praise verb, noun muji pepujen muji pepujen
pray v ndonga ndonga
precious adjective larang regané aji awis reginipun aji
prepare v nyiapaké nyepakaké nyiapaken nyawisaken
presence n tekané dhatengipun rawuhipun
present verb, noun, time (1) ada (1) teka (2) ganjaran (2) pawèwèh (3) saiki (1) wonten (1) dhateng (1) rawuh (2) bebungah (2) kanugrahan (3) samenika
president human presiden presiden
press n (1) meksa (1) mènèt (1) menyèt (2) pers (1) meksa (1) mènèt (1) menyèt (2) pers
pressure concept pameksa panindhes pameksa panindhes
pretend v réka-réka gawé-gawé éthok-éthok géthokan réka-réka damel-damel éthok-éthok géthokan
pretty adjective ayu manis ayu manis
prevent v menggak menging nahan ngendheg menggak menging nahan ngendheg mambengi
prevention n pencegahan pamengingan pancegahan pamengingan
price concept rega regi
pride concept bombong mongkog bombong mongkog
priest, priestess human pendhéta pendhita pandhita
print verb, noun nyithak nyithak
prison building panjara kunjaran pakunjaran pambuwangan
private adjective pribadi pribadi
prize n ganjaran pawèwèh anugrah ganjaran pawèwèh anugrah
probable adjective yak'é mbok menawa yak'é mbok menawi
problem n perkara perkawis
process concept olah olah
produce verb, noun ngasilaké nguwohaké ngéntukaké ngasilaken nguwohaken ngangsalaken
product concept asil asil
production n produksi produksi
profession n profèsi pagawéan profèsi padamelan
profit concept bathi bathèn bathi bathèn
program concept rancangan rantaman
progress noun kemajuan kemajengan
promise concept janji ikrar janji ikrar
proof concept bukti tandha yekti bukti tandha yekti
property concept properti barang dhuwèkané kagungan
protect v nglindhungi ngayomi nglindhungi ngayomi
protection n perlindungan pangayoman parlindungan pangayoman
proud adjective mongkog sombong angkuh gumedhé kemlungkung bangga sombong angkuh gumedhé kumlungkung
prove v mbuktèkaké nanjihaké nélakaké mbuktèkaken nanjihaken nelakaken
provide v nyepaki nyediani nganakaké nyawisi nyaosi nyawisaken ngawontenaken
public adjective publik umum publik umum
pull verb, Swadesh 134, noun narik nggèrèt narik nggèrèt
pulley physical object katrol katrol
punish v ngukum midana nyetrap ngukum midana nyetrap
pupil human, body (1) murid (1) siswa (2) wiji mata (1) murid (1) siswa (2) wiji mata
pure adjective resik suci murni resik suci murni
purple GSL 2013 ungu ungu
purpose concept ancas angkah arah jujugan ancas angkah arah jujugan
push verb, Swadesh 135, noun nyurung nyurung
put, putting verb ndèlèhkaké ndèkèkaké nyèlèhkaké ndèlèhkaké ndèkèkaké nyèlèhkaké
quality noun kwalitèt mutu kwalitèt mutu
quantity noun jumblah gunggung
queen human ratu ratu
question noun pitakonan pitakènan
quick adjective cepet cepet
quiet adjective meneng tenang sepi ening mèndel tentrem anteng ayem sepi ening
quite lumayan cukup lumayan cukup
rabbit animal kelinci kelinci
race concept balapan balapan
radio physical object radio radio
rail, railroad vehicle rel rel
rain meteorology, Swadesh 151 udan jawah
rare adjective langka jarang langka jarang
rate verb, noun mbiji cepeté laju mbiji cepeté laju
raw adjective mentah mentah
ray concept sorot sorot
reach v nggayuh ngranggèh tekan nggayuh ngranggèh dugi
read verb maca maos
ready adjective siyaga tata-tata siyaga cumawis
real noun nyata temenan nyata temenan saèstu
reason concept alasan alasan
receipt physical object resi nota resi nota
receive v nampa nampi
recognize v wanuh kenal tepang tepung
recommend v usul usul
recommendation n usulan usulan
record, recording verbal noun/gerund noun ngrekam nulis rekaman tulisan ngrekam nyerat rekaman
rectangle shape persegi dawa segi papat persegi dawa segi papat
red color, Swadesh 172 abang abrit
reduce v ngurangi ngirangi
reduction n pangurangan pangirangan
refer v ngrujuk nyondhong ngrujuk nyondhong
reference concept rujukan rujukan
reflect v mantulaké mantulaken
reflection n pantulan pantulan
refuse v nolak ngemohi nampik
regret verb, noun nggetuni nggelani nelangsani rasa getun nggetuni nggelani nalangsani raos getun
regular adjective reguler biyasa reguler biyasa
reinforce v mengkuhi neguhaké ngandelaké mengkuhi neguhaken ngandelaken nyantosakaken nyembadani
relate v nyangkut ngenani sambut gayut gegayutan ngéngingi sesambetan gegayutan
relation noun relasi relasi
relative adjective, noun (1) kadangkala (2) sanak sedulur (1) kadangkala (2) sanak sedulur
religion noun agama agami
remark concept komentar pocapan
remedy verb, noun ndandani ngapikaké obat ndandosi nyaéaken obat
remember v éling ènget émut ngèngeti kémutan
remind v ngelingaké ngélingaké ngemutaken ngèngetaken
rent verb, noun nyéwa nyéwa
repair, repairing verb ndandani mbenakaké mbeneraké ndandosi
repeat v mbalèni mangsuli
repetition n balènan ambalan
replace v ngganti nggenti ngijoli nggantos nggentosi
reply verb, noun mbalés males
report verb, noun nglaporaké madulaké nglaporaken madulaken
represent v makili mbanjeli nyulihi mewakili mbanjeli nyulihi
representative noun
reproduce v ngakèhaké manak branahan ngathahaken wiyosan branahan
reproduction noun reproduksi reproduksi
republic GSL 1412 republik republik
reputation n jeneng apik nama saé asma saé
request verb, noun njaluk panjalukan nyuwun mundhut panyuwunan pisuwunan pamundhutan
rescue v nulungi mitulungi ngentasaké ngréwangi nulungi mitulungi ngentasaken ngrèncangi
resist v nglawan mungsuh merangi nglawan mungsuh merangi
resistance noun upaya nglawan upaya nglawan
resolution noun resolusi resolusi
respect verb, noun ngurmati ngajèni ngluhuraké ngagungaké caos kinurmatan ngajèni ngluhuraken ngagungaken
rest verb, noun lèrèn ngaso kèndel ngaso
restaurant building restoran restoran
result concept asil kasil pakolèh asil kasil pikantuk
return bali wangsul
revenge noun getem-getem ngigit-igit getem-getem ngigit-igit
reversible adjective bisa diwalik saged dipunwalik
ribbon physical object pita pita
rice food sega sekul
rich adjective sugih sugih
ride verb, noun numpak tumpakan tunggangan kendharaan tumpangan nitih titihan tetunggangan kendharaan tumpangan
right adjective, Swadesh 199, direction, noun (1) bener, betul (1) pener (2) tengen (3) hak (1) leres (2) tengen (3) hak
ring physical object (1) ali-ali (2) ajang (2) glanggang (1) kalpika (2) ajang (2) glanggang
ripe adjective mateng mateng
rise, arise verb, noun tangi menyat gumrégah undhak-undhakan wungu menyat gumrégah indhak-indhakan
risk n resiko resiko
rival noun tandhingan tandhingan
rivalry n jor-joran ungkul-ungkulan jor-joran ungkul-ungkulan
river geography, Swadesh 152 kali bengawan lèpèn bengawan
road geography, Swadesh 170 dalan ratan margi mergi radosan
rob v ngrampok nggarong mbégal ngrampok nggarong mbégal
robber human rampok bajingan bandhit bégal garong rampok bajingan bandhit bégal garong
robbery n prampokan prampokan
rock material watu séla watu séla
rod physical object teken teken
roll verb, noun gulung kipu gulung kipu
roof house payon pajengan payon pajengan
room house kamar senthong kamar senthong
root plant, Swadesh 57 oyot oyot
rope physical object, Swadesh 61 tali tali
rot, rotting verb bosok merkinyèh bosok merkinyèh
rotten adjective, Swadesh 187 bosok bacin bosok bacin
rough adjective kasar ngoso kasar ngoso
round shape, Swadesh 190 bunder bunder
row verb, noun ndayung melahi ndayung melahi
royal adjective (1) kraton (2) keluwih-luwih (2) sarwa éndah (1) kraton (2) keluwih-luwih (2) sarwa éndah
rub, rubbing verb, Swadesh 131 nggosok ngesud nggosok ngesud
rubber material karet karet
rubbish n larahan sampah uwuh larahan sampah uwuh
rude adjective byayakan ngoso sengol ugal-ugalan yak-yakan byayakan ngoso sengol ugal-ugalan yak-yakan
rule concept angger-angger tatanan pakem pathokan angger-angger wewaton pakem pathokan
ruler noun, human garisan mistar garisan mistar
run, running verb mlayu mlayu
rust material karat karat
sacred adjective suci resik suci resik
sacrifice verb, noun ngurbanaké ngurbanaken
sad adjective sedhèh susah nelangsa sekel nggrantes sedih sisah nelangsa sekel nggranta
safe adjective, noun (1) aman (1) slamet (1) tentrem (2) brangkas (1) aman (1) slamet (1) tentrem (2) brangkas
safety n kaamanan katentreman kaslametan kaamanan katentreman kaslametan kawilujengan
sail verb, noun lelayaran mancal nglayari lelayaran mancal nglayari
sailor human juru layar juru layar
salary n gajian bayaran gajian bayaran
sale noun dodolané sadéyanipun
salt material, Swadesh 155 uyah sarem
salty adjective asin asin
same padha cocog sami cocog
sample concept conto conto
sand material, Swadesh 157 wedhi wedhi
satisfaction noun kalegan kemareman kalegan kameraman
satisfy v maremaké nglegakaké maremaken nglegakaken nuju prana
sauce n saus saos juruh saus saos juruh
saucer noun lèpèk lèpèk
save verb nylametaké milujengaken
saw verb (past), noun nguwaske ngulatke namataké ndelok graji mirsani mriksani miyarsa graji
say, said verb, Swadesh 140 kandha ngandhakaké mratèlakaké matur ngendika ngendikakaken atur priska
scale noun, body, animal (1) sekal (2) timbangan (3) sisik (1) sekal (2) timbangan (3) sisik
school building sekolah sekolah
science science sains èlmu kawruh wawasan sains èlmu kawruh wawasan
scientific adjective manut pranataning ngèlmu manut pranataning ngèlmu
scientist human sarjana wasis sarjana winasis
scissors physical object gunting gunting
scratch verb, Swadesh 117, noun mbarud mberèt mbelèr nggarut garit mbarud mberèt mbelèr nggarut garit
screen physical object geber kelir geber kelir
screw verb, noun nyekrup sekrup baut nyekrup sekrup baut
sea geography, Swadesh 154 laut samodra segara seganten
search verb, noun nggolèki golèk ngupaya upaya madosi pados misaya ngupadi upadi
season noun, verb (1) musim (2) mbumboni (1) musim (2) mbumboni
seat house kursi kursi dhampar
secret concept rahasya rahasya wados winadi
secretary human sekretaris sekretaris
secure adjective aman tentrem slamet aman tentrem slamet
security noun, human keamanan tukang jaga keamanan kaamanan tukang jagi kaamanan
see, seeing verb, Swadesh 101 nguwaske ngulatke namataké ndelok mirsani mriksani miyarsa
seed plant, Swadesh 55 winih wiji winih
seem kétok katon ketingal katingal
self, myself, oneself pronoun-1-s aku dhéwé dhiri awaké dhéwé kula piyambak dhiri dhiri pribadi
selfish adjective egois kamenangen egois kamenangen
sell v adol ngedol sadé nyadé
send, sending verb ngirim kirim ater-ater ngeteraké ngentun kintun ater-ater ngateraken
sense concept nalar akal pikiran akal nalar akal pikiran akal
sensitive adjective sensitif gampang krasa tengèn sensitif gampang krasa tengèn
sentence concept ukara tembung ukanten tetembungan
separate, separating verb misahaké pisahno pedhotno misahaken pisahaken pedhotaken
separation n pemisahan pamisahan
serious adjective tenanan tenanan
servant, server human pladèn batur pladèn plados réwang abdi
serve v ngladèni ngladosi
service noun ladèn-ladèn lados-lados sratèn
set verb, noun ngatur nata ngéguhaké kumpulan ngatur mranata ngéguhaken kempalan
several indefinite pronoun sepira-pira sepinten-pinten
sew, sewing verb, Swadesh 138 njahit dondom ndondomi nisik njahit dondom ndondomi nisik
shade concept nggon ngiyup nggen ngiyup
shadow physical object bayangan ayang-ayang bayangan ayang-ayang
shake verb, noun nggoyang ngobahaké ngocok ngopyok nggoyang ngobahaken ngocok ngopyok
shallow adjective cèthèk cèthèk
shame, ashamed adjective isin lingsem isin lingsem
shape n modhèl wujud potongan modhèl wujud potongan
share, sharing verb mbagé andum ngedum mbagé andum ngedum
sharp adjective, Swadesh 191 landhep landhep tajem
shave, shaving verb nyukur motong mangkas nyukur motong mangkas
sheep animal wedhus domba wedhus gèmbèl wedhus domba wedhus gèmbèl
sheet concept, noun lembaran lèmpèngan sprei lembaran lèmpèngan sprei
shelf physical object rak babragan planggrangan rak babragan planggrangan
shell physical object kerang kéyong thothok kerang kéyong thothok
shield weapon tangkis dhadhap tamèng tangkis dhadhap tamèng
shine v mencèrèt mencorong mencorot sumorot mencèrèt mencorong mencorot sumunar
ship verb, vehicle ngirimaké ngeteraké kapal ngentunaken ngeteraken kapal
shirt fashion klambi hèm rasukan ageman busana
shock verb, noun kagèt kejot kajog nggragap kagèt kejot kajog nggragap
shoe, shoes fashion sepatu sepatu
shoot v némbak mbedhil némbak mbedhil
shop building toko warung toko warung
shore geography panté dharat pesisir pinggiring kali panté dharat pesisir pinggiring kali
short adjective, Swadesh 33 pendhèk cendhèk cingkrang pendhèk cendhèk cingkrang
shoulder body pundhak sampiran
shout v laop cluluk alok mbengok bengok laop cluluk alok mbengok bengok
show verb, noun nuduhaké nedahaken mitedahaken
shower v adus ngguyang siram ngguyang
shut, shutting verb nutup minep mingkub tutup aling-aling nutup minep mingkub tutup aling-aling
sick adjective lara gering sakit gerah
side sisih ngiringan sisih ngiringan
sight concept (1) pamawas (1) panyawang (1) wawasan (2) sawangan (1) pamawas (1) panyawang (1) wawasan (2) sesawangan
sign physical object tenger ancer-ancer tandha tenger ancer-ancer tandha
signature n tandha tangan tapak astha
silent adjective meneng kèndel mèndel meneng kèndel mèndel
silk material sutra sutra
silver color, material perak perak
simple adjective samadya prasaja barès climèn samadya prasaja barès climèn
since conjuction (subordinating), preposition2 kawit wiwit kawit wiwit
sing, singing verb, Swadesh 141 nyanyi ngidung nyanyi ngidung
sink verb, noun ambles klelep kèleb ambles klelep kèleb
sister human sedulur wedok sedhèrèk èstri
sit, sitting verb, Swadesh 124 lungguh linggih njerum lenggah
situation n kahanan kawontenan
size size ukuran takeran ukuran takeran
skill n kabisan kapinteran kawasisan ketrampilan keprigelan kasagedan kapinteran kawidagdan ketrampilan keprigelan
skin body, Swadesh 62 kulit lulang kulit lulang
skirt fashion rok rok
sky meteorology, Swadesh 162 langit angkasa akasa langit angkasa akasa
slave n babu batur bedhindhe abdi rewang
sleep, sleeping, asleep verb, Swadesh 107 turu bobuk tilem saré
slide verb, noun nggèsèr plorotan menggeser plorotan
slip, slipped verb keplèsèt mlétré keplèsèt mlétré
slippery adjective lunyu lunyu
slope concept èrèng-èrèng èrèng-èrèng